SÖKSök

Arkiv: Nyhet (publiceras på startsidan)

Vem prioriterar biobankerna?

Trots sitt fundamentala värde för både hälso- och sjukvård och klinisk forskning är biobankerna inte en prioritering.

Läs mer
Bild som visar ett antal biobanksprov i ett ställ.

Ny rutin tillgängliggör 1,5 miljoner covid-19-prov för forskning

Biobank Sverige öppnar tillsammans med regionerna och NPC upp en nationell samling av covid-19-prover för att underlätta mer forskning.

Läs mer

Paneldiskussion om nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård – en summering

I en gemensam ansats att belysa de nationella infrastrukturernas behov av långsiktighet, hållbar finansiering och ökad samverkan, arrangerades en paneldiskussion 10 mars.

Läs mer
Slutbild för webbinariet den 10 mars med titeln: Hur skapar vi nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård? För bästa utväxling av precisionsmedicin.

Vad innebär den nya biobankslagen?

Biobank Sverige har frågat ett antal experter som ger sitt perspektiv på frågan om vad den nya biobankslagen innebär.

Läs mer
En expertpanel bestående av Sonja Eaker Fält, Ordförande Beredningsgruppen Biobank Sverige. Britt-Marie Frost, Forskningschef Barncancerfonden. Frida Lundmark, Expert Life Science, Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Nationellt införandeprojekt ska säkerställa implementering av en ny biobankslag

Biobank Sverige kommer att leda ett nationellt införandeprojekt om en ny biobankslag blir verklighet. Projektet förväntas börja vid årsskiftet 2023.

Läs mer
Biobanksprov

Summering Registerforskning 2022

Biobank Sverige fanns representerade under Registerforskning 2022 som fokuserade på hur vi med hjälp av forskning på registerdata kan möta och kanske även förutse utmaningar som uppkommer i vår föränderliga värld.

Läs mer

Övergångsperioden för kliniska läkemedelsprövningar närmar sig sitt slut

Den 31 januari 2023 ska alla kliniska prövningar av humanläkemedel hanteras genom EU:s nya webbportal och databas CTIS.

Läs mer

Ny rapport undersöker 13 svenska kohortstudiers vetenskapliga produktion

I en ny bibliometri-rapport från Biobank Sverige undersöks 13 svenska forskningsprojekt där prov och hälsodata från projekten har använts i totalt 1785 publikationer under perioden 2016–2020.

Läs mer

Nu finns en mall på svenska för kliniska prövningar av läkemedel som innefattar biologiska prov

EU:s nya ansökningsprocess för kliniska prövningar av läkemedel enligt CTR ställer krav på dokumentation. Nu finns en mall på svenska som ska underlätta för sponsor i samband med ansökningar om kliniska prövningar av läkemedel som innefattar humanbiologiska prov i Sverige.

Läs mer

Nationell samverkan en bidragande faktor när Biobank Väst får utmärkelse för kvalitetsarbete

Biobank Väst vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar målmedvetet med kvalitetsledning både regionalt och nationellt inom Biobank Sverige. Nu får biobanken en utmärkelse av BBMRI-ERIC i form av en Quality Label för sitt kvalitetsarbete.

Läs mer

Forskning enligt etikprövningslagen – lärdomar från den digitala paneldiskussionen och frågestunden

Biobank Sverige bjöd den 16 september in forskare och andra intresserade till en digital diskussion gällande användningen av hälsodata och prov i forskning.

Läs mer

Soo Aleman: ”Det behövs mycket mer postcovid-forskning”

Soo Aleman berättar för Biobank Sverige om sin nya postcovid-studie KLIMP och betydelsen av forskningen som sker kring postcovid.

Läs mer
Fotografi av Soo Aleman som sitter vid sitt skrivbord

Elisabeth ”Bettan” Norén: ”Målet är att tillgängliggöra prov för forskning”

Nationella projektkoordinatorn Elisabeth ”Bettan” Norén berättar om det nationella samordningsarbetet och hennes fortsatta arbete med att tillgängliggöra prov för forskning.

Läs mer
Fotografi Elisabeth "Bettan" Norén

Ny rapport ger vägledning kring samverkan mellan patienter, vård och forskning

Varför ska vi samverka mellan intressenter med olika kompetenser, erfarenheter och förutsättningar? Detta adresseras i rapporten Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård, men också hur samverkan ska möjliggöras.

Läs mer

Reviderade nationella mallar för biobanksansökan

Biobank Sveriges dokumentarbetsgrupp har gjort en omfattande översyn av samtliga nationella mallar för biobanksansökan (L- och N-serien) samt de instruktionsdokument som finns som stöd vid ifyllande av ansökningar (K, M).

Läs mer

Förslag till ny biobankslag har presenterats

Regeringen föreslår i en proposition att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning. Biobank Sverige summerar här huvuddragen av de potentiella lagändringarna.

Läs mer

Fortsatt samverkan och ökad synlighet ska stärka stödet från Provservicekoordinatorer

Biobank Sveriges Provservicekoordinatorer (PSK) ger stöd till forskare som vill använda operativ biobanksservice vid insamling av prov för forskning på flera orter. Forskare kan också få hjälp med att identifiera befintliga biobanksprov.

Läs mer
PSK-gruppen samlad under mötet i maj 2022

Forskningspolitiska dagen 2022 – En tydlig fingervisning om värdet av biobanker

Pandemin och hantering av covid-19 stod i fokus under Forskningspolitiska dagen 2022 som uppmärksammade forskningens nya roll i offentligheten men också betydelsen av Biobank Sverige och andra infrastrukturer.

Läs mer

Uppdaterad E-kurs förklarar processen för biobanksansökan vid kliniska prövningar om läkemedel

Biobank Sverige har tillsammans med Läkemedelsakademin vid Apotekarsocieten uppdaterat sin e-kurs för att förklara processen för biobanksansökan vid kliniska prövningar om läkemedel.

Läs mer

Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

Biobank Sverige är en viktig nationell infrastruktur och en grundförutsättning för god och jämlik vård, klinisk forskning och Sveriges konkurrenskraft inom life science. I en ny rapport förklaras biobankernas betydelse, men också varför en nationell biobanksinfrastruktur är avgörande för Sveriges vård och forskning.

Läs mer
1 2 3