SÖKSök

Biobanksprov

Nationellt införandeprojekt ska säkerställa implementering av en ny biobankslag

Biobank Sverige kommer att leda ett nationellt införandeprojekt om en ny biobankslag blir verklighet. Projektet förväntas börja vid årsskiftet 2023.

Beslutet om en ny biobankslag har aldrig varit närmare. Regeringens proposition 2021/22:257 En ny biobankslag bereds för närvarande av socialutskottet inför beslut i riksdagen den 25 januari 2023. Om förslaget röstas igenom kommer den nya biobankslagen att träda i kraft den 1 juli 2023 medan Socialstyrelsens föreskrifter planeras komma under våren 2024.

Vid en eventuell lagförändring kommer Biobank Sverige att leda ett nationellt införandeprojekt. Regionerna har redan tecknat ett samverkansavtal för genomförandet av projektet som syftar till att reducera de samlade kostnaderna för införandet och bidra till en nationellt enhetlig efterlevnad av biobankslagen. Projektet väntas totalt kosta 7,2 miljoner kronor och fördelas utifrån regionernas befolkningsmängd.

– Trots att den nya biobankslagen förväntas minska administrationen för regionerna kommer implementeringen ändå att bli omfattande. En stor utmaning ligger i att väldigt många berörs av lagen, bland annat verksamheter och personal i vården där prov beställs, tas, hanteras, analyseras och förvaras, säger Gunilla Bergström, nationell koordinator för regulatoriskt kunskapsstöd och utbildning inom Biobank Sverige.

Implementeringen kommer att inkludera bland annat informations- och utbildningsmaterial, utbildning av personal samt anpassningar av nuvarande rutiner, arbetsprocesser och dokument, både på nationell och regional nivå.

Flera parter påverkas av en ny biobankslag

Lagen påverkar inte bara vården och biobanksverksamheterna utan också Life Science-området i stort gällande hur prov kan tillhandahållas för forskning och kliniska prövningar. Genom att i det nationella införandeprojektet även beakta behov från provgivare, patienter, närstående, akademi och industri finns det en möjlighet att det material som produceras och det arbete som utförs, via riktade delprojekt, kan anpassas för att svara mot dessa behov.

– Förhoppningen är att införandeprojektet ska bidra till en bättre förståelse och implementering av den nya lagen om den träder i kraft. Vi hoppas också att samverkan med olika aktörer ska stärka möjligheten att utnyttja biobanksprov för både vård och forskning, säger Sonja Eaker, ordförande Beredningsgruppen Biobank Sverige.

Läs mer om propositionen om en ny biobankslag