Publikationer

Här samlar vi publikationer från Biobank Sverige eller där Biobank Sverige varit delaktig.

För frågor eller synpunkter, kontakta kommunikation@biobanksverige.se

Framsidan av rapporten "Nyföddhetsscreening<br />
med PKU-prov<br />
screening, analys och biobank<br />
– en nationell angelägenhet". Bilden visar en bebis som håller en vuxen persons finger.

Nyföddhetsscreening med PKU-prov screening, analys och biobank – en nationell angelägenhet

Publicerad 2023-06-28
I den här rapporten beskriver PKU-laboratoriet vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar och Biobank Sverige nyföddhetsscreeningen med PKU-prov i Sverige, samt den unika PKU-biobanken.

Rapporten är främst avsedd för regering, berörda departement och beslutsfattare med anknytning till screeningverksamheten med PKU-prov men kan med fördel även läsas av den som vill veta mer om verksamheten överlag.

Framsida av rapporten "Scientific output of 13 Swedish research projects with available blood samples and health data – A bibliometric analysis"

Scientific output of 13 Swedish research projects with available blood samples and health data – A bibliometric analysis

Publicerad 2022-11-30
Bibliometri-rapporten utgår från perioden 2016–2020 och summerar bland annat antal citeringar, studiedesign och antal medförfattare bland 13 svenska forskningsprojekt. Data presenteras på ett sätt som ska underlätta jämförelse med andra nationella och internationella kohorter och forskningsinfrastrukturer. Målet är att bibliometri-rapporten och dess data ska stödja framtida analyser och diskussioner.

Framsida av broschyren "Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård"

Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård

Publicerad 2022-09-13
Patient- och närståendesamverkan behandlas alltför ofta som ett nödvändigt ont eller en ruta som slentrianmässigt måste kryssas i, snarare än en central, värdeskapande aktivitet. I den här rapporten har vi byggt vidare på etablerade ramverk och verktygslådor och dragit nytta av gjorda erfarenheter kring samverkan mellan patienter, närstående, forskning och hälso- och sjukvård.

Bild av rapportens framsida - Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

Publicerad 2022-04-26
I denna rapport förklaras biobankernas betydelse, men också varför en nationell biobanksinfrastruktur är avgörande för Sveriges vård och forskning. 

Framsida på rapporten "BIS Verksamhetsberättelse 2021"

BIS årsrapport 2021

Publicerad 2022-04-01
Årsrapport till Vetenskapsrådet som redovisar alla projekt som finansieras inom Biobank Sveriges forskningsinfrastruktur (BIS).

Bild av rapportens framsida - Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

15 svenska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov eller analysresultat

Publicerad 2022-03-15
Biobank Sverige har i dialog med 15 medicinska forskningsprojekt tagit fram denna digitala broschyr som syftar till att synliggöra kohorter med provsamlingar och göra det lättare för forskare att hitta potentiella samarbeten.

Biobanksprov för forskning – Lärdomar och erfarenheter från införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning

Publicerad 2022-01-13
Projektrapport framtagen tillsammans med Swelife där Biobank Sverige presenterar lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige.

Biobank Sverige logotyp

Projektrapport: Nationell samordning avseende biobankning av covid-19-relaterade prov

Publicerad 2022-05-22
I början av pandemin fick Biobank Sverige återkommande frågor om hur stöd kunde ges gällande nationell samordning av biobankning för covid-19 relaterade prov. Med anledning av detta genomfördes särskilda insatser för att inventera pågående biobankning runt om i Sverige.

Biobank Sverige logotyp

Projektrapport: Lätt att göra rätt – Fas 1

Publicerad 2021-08-24
Lätt att göra rätt (LAGR) är ett paraplyprojekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för forskning med biobanksprov genom att underlätta administrativa, operativa och kommunikativa processer samt interaktionen mellan forskare och biobanksservice.

Biobank Sverige logotyp

Reflektioner från Biobank Sverige gällande vunna
erfarenheter av covid-19 och identifierade behov av tillgång till prov och data

Publicerad 2021-02-08
Reflektioner från Biobank Sverige gällande vunna erfarenheter av covid-19 och identifierade behov av tillgång till prov och data.

Biobank Sverige logotyp

Projektrapport:
Hur kan användningen av befintliga vårdprovsamlingar i etikprövad medicinsk forskning underlättas?

Publicerad 2020-06-01
Projektets primära syfte var att undersöka om värdet av prov insamlade för ändamålen vård och behandling kan utökas genom att skapa förutsättningar som underlättar användning av dessa inom etikprövad medicinsk forskning i syfte att förbättra folkhälsan.

Biobank Sverige logotyp

Projektrapport:
Underlag för prissättning av tjänster för forskning utförda inom patologi/cytologi

Publicerad 2020-04-24
Syftet med projektet var att underlätta för alla patologi/cytologi verksamheter gällande kostnadstäckning för det arbete som utförs inom ramen för olika forskningsprojekt samt att underlätta för forskare att kunna beräkna vilka kostnader de bör ta hänsyn till när de planerar och söker finansiering för sitt projekt.

Biobank Sverige logotyp

Nationella riktlinjer för preanalytisk hantering av vätskebaserade prov för forskning

Publicerad 2020-02-20
Dessa nationella riktlinjer riktar sig till professionen inom biobanker och inom
laboratorieservice vars uppdrag är att stödja forskning som omfattar insamling och hantering
av vätskebaserade prov i etikprövad forskning

Biobank Sverige logotyp

Projektrapport:
PKU-biobanken – En nationell resurs för hälsa

Publicerad 2019-05-13
Biobank Sverige och PKU-laboratoriet vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS) har tittat närmare på hur PKU-biobankens möjligheter till att vara en nationell resurs för hälsa kan förbättras. 

Biobanksguide

Biobanksguiden

Publicerad 2019-04-23
Informationen i denna guide är riktad till forskare som önskar tillgång till prov – det gäller forskning initierad av ett medicintekniskt- eller ett läkemedelsföretag, en region eller ett universitet eller en högskola.