SÖKSök

Start  /  Om Biobank Sverige

Om Biobank Sverige

Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobankning där hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer samverkar för en god vård och forskning.

Infrastrukturen Biobank Sverige stöds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Vetenskapsrådet och syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, nationellt som internationellt.

Vi arbetar även för att underlätta tillämpningen och förståelsen av biobankslagen. Detta gör vi bland annat genom att utveckla nationella rutiner, sprida information om biobankning och utbilda kring processerna som påverkar biobankningen i Sverige idag.

En hållbar nationell infrastruktur för nyttiggörandet av biobanker för god hälsa och ny kunskap i samarbete mellan hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv.”

Vision och mål

Biobank Sverige arbetar utifrån visionen om en hållbar nationell infrastruktur för nyttiggörandet av biobanker för god hälsa och ny kunskap i samarbete mellan hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv.

Övergripande mål

 • Upprätthålla och vidareutveckla en nationell biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv i samverkan med patientorganisationer för att stärka svensk life science och internationella samarbeten.
 • Möjliggöra en nationellt tillgänglig, kostnadseffektiv och konkurrenskraftig insamling, biobankning och leverans av prov med rätt kvalitet.
 • Ordna så att biobanksprov används tillsammans med hälsodata och analysdata på ett effektivt, väl samordnat och i längden hållbart sätt. Användningen ska vara grund för internationellt ledande forskning och prov ska analyseras med de främsta analysmetoderna.
 • Säkerställa att biobanksprov och provdata hanteras på ett för patienter och provgivare säkert sätt utifrån deras samtycke. Detta ska ske med transparens, delaktighet och självbestämmanderätt för patienter och provgivare, till gagn för patienter samt med beaktande och tillvaratagande av allmänhetens intresse.

Organisation

Biobank Sverige består av en nationell Styrgrupp, med representanter utsedda av regiondirektörer och rektorer för universitet med medicinsk fakultet och med representation från näringslivets branschorganisationer, en strategisk Beredningsgrupp, fyra arbetsutskott och ett nationellt nätverk med regionernas biobankssamordnare. I Biobank Sverige som stöds av Sveriges Kommuner och Regioner samt Vetenskapsrådet ingår även representanter från patientorganisationer.

Biobank Sverige har även ett nära samarbete och gemensam styrgrupp med Genomic Medicine Sweden (GMS)

Arbetet inom Biobank Sverige sker i nära kontakt med berörda myndigheter, exempelvis Socialstyrelsen, Etikprövningsmyndigheten, Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Representanter i Biobank Sveriges Nationella Styrgrupp

Representanter i Biobank Sveriges beredningsgrupp

Regionala biobankscentrum

Biobank Sverige ansvarar för att ha ett regionalt biobankscentrum (RBC) i varje sjukvårdsregion. Detta fungerar som ett sjukvårdsregionalt kompetenscentrum för alla verksamheter berörda av biobankslagen och har i uppgift att:

 • Bilda arbetsutskott i Biobank Sverige (för regulatoriska frågor)
 • Regionalt ansvara för ett nationellt biobanksregister (SBR)
 • Fungera som kontaktlänk mot Socialstyrelsen/IVO
 • Ansvara för sjukvårdsregionala handledningar för kvalitetsarbete och andra rutiner
 • Hantera kunskapsförmedling till och utbildning av personal, biobanksansvariga och forskare
 • Ansvara för information till patienter och allmänhet
 • Handlägga ansökningar enligt multicenterprincipen

Adress

Biobank Sverige 
c/o Regionalt biobankscentrum Mellansverige
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala 

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2024-02-15

Rekommenderade sidor

Bild av rapportens framsida - Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

I vår rapport förklaras biobankernas betydelse, men också varför en nationell biobanksinfrastruktur är avgörande för Sveriges vård och forskning.

Läs mer

Om biobanker

Vi förklarar vad som menas med en biobank och ett biobanksprov men också värdet av dessa.

Läs mer