SÖKSök

Start  /  Forskning  /  Nationella utplock av vätskeprov

Nationella utplock av vätskeprov

I nationella studier där biobankernas insamlingsservice för vätskeprov nyttjats är det vanligt att prov förvaras i flera biobanker spridda över landet. Att plocka ut prov från nationella studier kan vara komplext eftersom biobankerna har olika regulatoriska enheter, provformat och elektroniska system.

Förfrågan om nationella utplock ska därför gå till Biobank Sveriges nationella utplockskoordinator som har till uppgift att underlätta kommunikationen mellan nationellt huvudansvarig forskare, berörda biobanker och mottagande analyslab.

Nedan förklarar vi steg-för-steg hur processen går till vid nationella utplock av vätskeprov.

Översikt nationell utplocksprocess

1. Kontakta Biobank Sveriges nationella utplockskoordinator

Den nationella utplockskoordinatorn inhämtar viktig information och önskemål från studien, exempelvis:

  • Provinformation; provtyper, omfattning och vilka biobanker som berörs
  • Studieansvariga nationellt och lokalt
  • Status för regulatoriska avtal
  • Mottagande analyslab; provvolym och placering i plattor

Informationen samlas i en nationell utplocksförfrågan som sedan skickas till de biobanker som berörs av utplocket. Nationell utplockskoordinator vägleder studien till en handläggare för regulatorisk
rådgivning för t.ex. biobanksavtal och MTA (Material Transfer Agreement).

Kontaktuppgifter till nationell utplockskoordinator:
nationella.utplock@biobanksverige.se

2. Uppstartsmöte

Möte mellan studien, den nationella utplockskoordinatorn, representanter från berörda biobanker, regulatorisk handläggare samt eventuellt mottagande analyslab. Går utifrån utplocksförfrågan igenom återstående frågor så att alla parter har samma uppfattning om vad som skall göras.

3. Lokala utplocksblanketter/överenskommelser

Biobankerna överför information från den nationella utplocksförfrågan till lokala utplocksblanketter/ överenskommelser som sedan ska signeras av studien.

Nationellt huvudansvarig forskare ansvarar för att regulatoriska avtal har färdigställts.

4. Utplock

Biobankerna behöver exakt information om vilka prov som ska plockas ut. Eftersom biobankernas elektroniska system för hantering av provinformation skiljer sig åt varierar de parametrar som utgör underlag för utsökningen av prov. Vanliga parametrar i underlaget till utplocket:

  • Personnummer/studie ID/remiss ID
  • Provtagningsdatum/provtagningstillfälle

Vid behov kan en saldolista över de prov som ingår i den lokala provsamlingen skickas ut till lokalt ansvarig forskare enligt godkänd etikprövning och biobanksavtal, som stöd för val av prov.

5. Transport

Biobankerna informerar studien när prov är leveransklara. Transport av de utplockade proven beställs av studien, biobankerna kan ge råd vid val av transportör.

6. Leverans

Vid leverans av prov ingår följande datafiler:

  • Leveranslista – innehåller prov ID och provens placering på plattor/boxar
  • Kodnyckel – innehåller kopplingen mellan prov ID och individ via personnummer/studie ID/remiss ID och ev. provtagningsdatum (identifierande kod för individ varierar mellan biobankerna)

Kodnyckeln skickas i regel till den person som är lokalt ansvarig forskare enligt godkänd etikprövning och biobanksavtal.

Ytterligare information och länkar

Forskningsguiden på Biobank Sveriges hemsida
K5. Information om MTA
Utplocksguiden (PDF)

Senast uppdaterad: 2024-02-21