Kliniska prövningar av humanläkemedel (CTR)

Den 31 januari 2022 startade tillämpningen av den nya EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (EU 536/2014), även kallad CTR (Clinical Trials Regulation). I Sverige påverkar detta även processen för biobanksansökan vid klinisk prövning.

 

Ansökan enligt det nya regelverket (EU 536/2014) skickas in via EU-portalen CTIS (Clinical Trials Information System). Om den kliniska prövningen är planerad att utföras i flera EU-länder görs en gemensam bedömning av de involverade länderna. I Sverige bedöms ansökan gemensamt av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten samt av RBC i de fall den innefattar humanbiologiska prov och i de fall biobankslagen (Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.)  behöver tillämpas. RBC lämnar yttrande till Etikprövningsmyndigheten gällande invändningar i försökspersonsinformation och informerat samtycke och till Läkemedelsverket gällande övriga frågor. RBC:s yttrande vägs sedan in i den kompletteringsbegäran som skickas till sponsor. Granskningen resulterar i ett nationellt beslut som tillgängliggörs i CTIS av Läkemedelsverket.

För mer information om ansökan enligt den nya EU-förordningen, gå till Läkemedelsverkets webbplats

Dokumentation för ansökan om klinisk prövning

I de fall ansökan om klinisk prövning innefattar humanbiologiska prov rekommenderas dokumentet ”Följsamhet med regler för hantering av biologiska prov”. Dokumentet är ett hjälpmedel för att beskriva hantering av biologiska prover och kan laddas upp tillsammans med ansökan i CTIS. Dokumentet är en svensk motsvarighet till det engelska dokumentet ”Compliance with applicable rules for biological samples” och har tagits fram av Etikprövningsmyndigheten, Läkemedelsverket och Biobank Sverige, du kan ladda ner dokumentet här.  

 

Övergångsregler och överföring av pågående kliniska prövningar

Övergångsregler

Övergångsregler

Under en övergångsperiod, 31 januari 2022 – 31 januari 2023, går det att ansöka enligt det gamla EU-direktivet (2001/20/EG)/nationell lagstiftning. För mer information om ansökan om klinisk prövning av läkemedel enligt det gamla regelverket, besök Etikprövningsmyndighetens webbplats och Läkemedelsverket

Om du under övergångsperioden väljer att ansöka enligt det gamla EU-direktivet (2001/20/EG) – gå vidare till vår forskningsguide.

Överföring av pågående kliniska prövningar

Information om överföring av prövningar

Pågående kliniska prövningar som beviljats enligt EU-direktivet (2001/20/EG)/nationell lagstiftning får fortsätta men innan den 31 januari 2025 måste de ha överförts till CTIS och prövningsförordning EU 536/2014 för att få fortsätta även efter detta datum. Vid själva överföringen till CTIS (dvs utan att en ansökan om väsentlig ändring görs) behöver inget skickas till RBC, tidigare godkänt biobanksavtal gäller.

Om en ansökan om väsentlig ändring görs av en klinisk prövning som är överförd till CTIS och om ändringen berör tidigare godkänt biobanksavtal (exempelvis förändringar i studiedesignen som påverkar information i biobanksavtalet, byte av sponsor, byte av prövare, tillägg av site, fler prov eller nya provtyper*) behöver en ändringsansökan av biobankavtalet skickas till RBCs gemensamma kontaktväg vid kliniska prövningar (kliniskaprovningar@biobanksverige.se). Notera att en kopia av den tidigare godkända och signerade biobanksavtalet ska biläggas ändringsansökan (detta för att snabba på och underlätta handläggningen).

Ändringsansökan till biobank görs på blankett L1 alternativt på blankett N2 för avtal enligt multicenterprincipen (N1a).

* Notera att det kan finnas andra väsentliga ändringar som berör godkänt biobanksavtal. Det kan också finnas ändringar som kan räknas som icke väsentliga ändringar för den kliniska prövningen men som måste rapporteras in till RBC t.ex. ökat antal försökspersoner i Sverige och förlängd tidsperiod för den kliniska prövningen i Sverige.

Biobanksansökan

I de fall den kliniska prövningen av läkemedel omfattar biobanksprov krävs en godkänd biobanksansökan som beslutas av biobanksansvarig. Nytt, i och med den nya EU-förordningen (EU 536/2014), är att biobanksansökan ska skickas in till Regionalt biobankscentrum (RBC) samma dag som del II av ansökan skickas in via CTIS.

Processen med biobanksansökan påskyndas när den bedöms av RBC innan beslut om klinisk prövning. Eventuella kompletteringar i biobanksansökan kan åtgärdas under pågående tillståndsprocess i CTIS och upprättande av avtal kan genomföras snabbare. Läs mer om ansökningsprocessen för tillgång till prov nedan under rubriken – ”Process för biobanksansökan vid klinisk läkemedelsprövning”.

Process för biobanksansökan vid klinisk läkemedelsprövning

Inför biobanksansökan

 1. Kontakta RBC tidigt i processen, gärna redan i planeringen av studien, för rådgivning gällande biobanksansökan på: kliniskaprovningar@biobanksverige.se
 2. Fyll i biobanksblanketterna T1 och T1a. Om ansökan innehåller befintliga prov så ska även blanketten L1a och/eller L1b fyllas i. Alla blanketter finns på Biobank Sveriges dokument-sida under rubriken ”Forskning – Mallar för kliniska prövningar”.
 3. Skicka in osignerad biobanksansökan till: kliniskaprovningar@biobanksverige.se samtidigt som ansökan om klinisk prövning av läkemedel registreras i CTIS.

Bedömning av biobanksansökan

 1. RBC validerar och bedömer biobanksansökan. Om biobanksansökan omfattar befintliga patologi/cytologiprov kommer även patolog göra rimlighetsbedömning.

Observera: RBC kommunicerar endast gällande biobanksansökan direkt med sponsor, all kommunikation gällande ansökan om klinisk prövning ska ske genom CTIS.

Om komplettering behövs på ansökan om klinisk prövning och/eller biobanksansökan

 1. RBC skickar till sponsor via e-post eventuell kompletteringsbegäran gällande biobanksansökan samt sista dag för svar.
 2. Sponsor skickar till RBC komplettering gällande biobanksansökan

Slutbedömning av biobanksansökan

 1. RBC förbereder avtal (T1b och/eller T1c) – Dessa ska alltså inte fyllas i av sponsorn.
 2. RBC meddelar om multicenterprincipen är tillämpbar samt om privata vårdgivare ingår att N4 ska upprättas och skickas till RBC.
 3. RBC skickar försättsblad (TY5)  med slutbedömning, instruktioner, grundansökan (T1) och avtalsförslag (T1b och/eller T1c) till sponsor som vid behov uppmanas åtgärda kvarstående invändningar.

Godkännande av biobanksansökan

Efter beslut om godkännande av den kliniska prövningen från CTIS ska sponsor skicka in samtliga undertecknade biobanksansökningar till RBC/biobank enligt instruktioner på försättsbladet för beslut av behörig företrädare för sjukvårdshuvudmannens biobank eller RBC-chef. Följande gäller för granskade biobanksansökningar:

  • Sponsor rekommenderas att skicka signerad biobanksansökan till RBC/biobank så snart som möjligt men lämpligen senast tre veckor efter datum för beslut för ansökan om klinisk prövning.
  • Försättsblad från granskande RBC ska bifogas till biobanksansökan när den skickas för beslut till sjukvårdshuvudmannens biobank eller RBC.
  • Antal original av respektive ansökan som ska skickas in bestäms av antal undertecknande parter.
  • Övrig dokumentation behöver inte skickas utan har redan skickats till berörd biobank av granskande RBC
  • Om några förändringar görs i biobanksansökan efter att den granskningen är slutförd måste detta tydligt meddelas i ett separat följebrev till den ansvarige som slutgiltigt ska godkänna ansökan, vilket kommer att medföra en förlängd tid innan beslut kan fattas.
  • Observera att biobanksavtalet träder i kraft först efter att ansökan och eventuella bilagor godkänts och undertecknats av behörig företrädare för sjukvårdshuvudmannens biobank och/eller RBC-chef.
Kostnadsfri E-kurs om biobanksansökan enligt CTR

Biobank Sverige erbjuder en kostnadsfri E-kurs om biobanksansökningar som du hittar på Läkemedelsakademiens webbplats. Kursen är numera uppdaterad att också inkludera processen för CTR.

Läs mer om E-kursen

Frågor och svar
 1. Vad är nytt med EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel, (EU) nr 536/214?
 2. Vad är nytt gällande biobanksansökan i samband med tillämpningen?
 3. Vad gäller för biobanksansökan när pågående kliniska prövningar som redan är godkända enligt direktiv/nationell lagstiftning och överförs till CTIS (s.k. ”transitioned trials”)? Vilken dokumentation ska skickas till RBC?

1. Vad är nytt med EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel, (EU) nr 536/214?

 • Ansökningar om klinisk prövning ska ske via en webbportal och databas CTIS. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ansvarar för CTIS.
 • I Sverige…
  1. samordnas bedömning av ansökan om klinisk prövning mellan Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten (EPM), etiktillståndet ingår i tillståndet för den kliniska prövningen.
  2. Kommer Läkemedelsverket, i de fall biobanksprov ska ingå in den kliniska prövningen och om det finns skäl för det, skicka ansökan om klinisk prövning till berörd biobank för yttrande. När regionen är huvudman för berörd biobank kommer RBC att lämna yttrandet. RBCs yttrande berör biobankslagen samt i de fall prövningen omfattar befintliga prov inom klinisk patologi kommer även en rimlighetsbedömning av en patolog.

För mer information gällande EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel se Läkemedelverkets hemsida: Kommande prövningsförordning ‌EU 536/2014 | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

2. Vad är nytt gällande biobanksansökan i samband med tillämpningen?

 • Om tillgång till biologiska prov som omfattas av biobankslagen behövs i den kliniska prövningen ska Sponsor skicka biobanksansökan till kliniskaprovningar@biobanksverige.se samtidigt som ansökan registreras i CTIS.
 • Biobanksansökan granskas av Regionalt biobankscentrum (RBC) parallellt med Läkemedelsverkets och Etikprövningsmyndighetens bedömning. I de fall prövningen omfattar befintliga prov inom klinisk patologi kommer RBC biobanksansökan även granskas av en patolog.
 • Regionernas biobanker företräds av Regionala biobankscentrum (RBC).
 • Nya biobanksblanketter för biobanksansökningar där tillstånd för den kliniska prövningen ska hanteras enligt EU-förordningen hittas här.

3. Vad gäller för biobanksansökan när pågående kliniska prövningar som redan är godkända enligt direktiv/nationell lagstiftning och överförs till CTIS (s.k. ”transitioned trials”)? Vilken dokumentation ska skickas till RBC?

Om en ansökan om väsentlig ändring görs av en klinisk prövning som är överförd till CTIS behöver en ändringsansökan av biobankavtalet skickas till RBCs gemensamma kontaktväg vid kliniska prövningar (kliniskaprovningar@biobanksverige.se).

Notera att en kopia av den tidigare godkända och signerade biobanksavtalet ska biläggas ändringsansökan (detta för att snabba på och underlätta handläggningen). Ändringsansökan till biobank görs på blankett L1 alternativt på blankett N2 för avtal enligt multicenterprincipen (N1a). Vid själva överföringen till CTIS (dvs utan att en ansökan om väsentlig ändring görs) behöver inget skickas till RBC eftersom tidigare redan godkänt biobanksavtal gäller.

Observera: Processen för biobanksansökan gäller inte för de ansökningar som lämnas in enligt tidigare EU-direktiv. De hanteras på samma vis som förut och använder samma blanketter som vid ansökningar innan nya EU-förordningen började tillämpas. Du kan läsa mer om detta i vår digitala forskningsguide som också förklarar vilka blanketter som är aktuella om du vill ansöka enligt övergångsreglerna.

OBS! Du hittar fler frågor och svar på vår sida för kliniska prövningar

Kontakta oss för frågor 

kliniskaprovningar@biobanksverige.se