Kliniska prövningar av humanläkemedel (CTR)

Den 31 januari 2022 startade tillämpningen av den nya EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (EU 536/2014), även kallad CTR (Clinical Trials Regulation). I Sverige påverkar detta även processen för biobanksansökan vid klinisk prövning.

Ansökan enligt det nya regelverket (EU 536/2014) skickas in via EU-portalen CTIS (Clinical Trials Information System). Om den kliniska prövningen är planerad att utföras i flera EU-länder görs en gemensam bedömning av de involverade länderna. I Sverige bedöms ansökan gemensamt av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten samt av RBC i de fall den innefattar humanbiologiska prov och i de fall Biobankslag (2023:38) behöver tillämpas.

RBC lämnar yttrande till Etikprövningsmyndigheten gällande invändningar i försökspersonsinformation och informerat samtycke och till Läkemedelsverket gällande övriga frågor för de studier där berörd biobank har givit RBC detta uppdrag.

I dagsläget har RBC uppdrag från samtliga regionala biobanker vilket betyder att RBC kommer att granska dokumentation som rör biologiska prov och lämna yttranden för samtliga ansökningar där nytagna prov inrättas i en regional biobank och där befintliga prov utlämnas ifrån, kvarstår i eller inrättas i en regional biobank. RBC:s yttrande vägs sedan in i den kompletteringsbegäran som skickas till sponsor. Granskningen resulterar i ett nationellt beslut som tillgängliggörs i CTIS av Läkemedelsverket.

För mer information om ansökan enligt EU-förordningen, CTR, gå till Läkemedelsverkets webbplats

Dokumentation för ansökan om klinisk prövning

I de fall ansökan om klinisk prövning innefattar humanbiologiska prov rekommenderas dokumentet ”Följsamhet med regler för hantering av biologiska prov”. Dokumentet är ett hjälpmedel för att beskriva hantering av biologiska prover och kan laddas upp tillsammans med ansökan i CTIS. Dokumentet är en svensk motsvarighet till det engelska dokumentet ”Compliance with applicable rules for biological samples” och har tagits fram av Etikprövningsmyndigheten, Läkemedelsverket och Biobank Sverige, du kan ladda ner dokumentet här.

Det finns även en mall för försökspersonsinformation som är anpassad efter CTR och som tagits fram av Kliniska Studier Sverige:

Ladda ner mall (information till försöksperson)

Övergångsregler och överföring av pågående kliniska prövningar

Övergångsregler

Från och med 31 januari 2023 går det inte längre att ansöka om tillstånd till klinisk prövning av läkemedel enligt det gamla EU-direktivet (2001/20/EG)/nationell lagstiftning.

Om du dock redan har en beslutad etikansökan:

Ansök om tillgång till prov med blankett L1.1 och/eller L1.2 för biobanksansökan. Du hittar blanketterna på biobanksverige.se/dokument.

Överföring av pågående kliniska prövningar

Information om överföring av prövningar

Pågående kliniska prövningar som beviljats enligt EU-direktivet (2001/20/EG)/nationell lagstiftning får fortsätta men måste innan den 31 januari 2025 ha överförts till CTIS och CTR för att få fortsätta även efter detta datum.

Observera att all information till försökspersoner ska vara korrekt gällande ansvaret för den kliniska prövningen. Sponsor är ansvarig för att bedöma om dokumentationen behöver uppdateras samt om en väsentlig ändring behöver göras.

Exempel prövarinitierade kliniska prövningar:

Samma organisation företräder den kliniska prövningen gentemot tillståndsgivande myndigheter dvs. forskningshuvudman i tidigare beviljad etikansökan är samma organisation som ansöker som sponsor i CTIS vid överföring av studien till CTR. I detta fall behöver inte befintligt biobanksavtal uppdateras i samband med överföringen.

Exempel företagsinitierade kliniska prövningar:

Innan CTR började tillämpas kunde en klinisk prövning av läkemedel ha en forskningshuvudman (med huvudansvarig/nationell koordinerande prövare) som ansökte om etiktillstånd från Etikprövningsmyndigheten och tillgång till prov från biobanken/RBC och en sponsor som ansökte om tillstånd för klinisk prövning från Läkemedelsverket. Med CTR slopas begreppet forskningshuvudman samt huvudansvarig/nationell koordinerande prövare och sponsor blir därmed i stället ansvarig för hela prövningen. I dessa fall behöver sponsor ta över biobanksavtalet från huvudansvarig/nationell koordinerande prövare.

Övertagande av biobanksavtal: Sponsor som numera är ansvarig ska anges i T1.1 tillsammans med uppgifter om prövningen (sektion 1, 2 och 4), resten lämnas tomt. Ifylld T1.1 skickas till: kliniskaprovningar@biobanksverige.se tillsammans med tidigare godkänt biobanksavtal. Nationell koordinator för RBC meddelar hur signering ska göras. RBC meddelar aktuella biobanker och/eller RBC om övertagandet av biobanksavtal men det behöver inte godkännas av biobanksansvarig eller motsvarande.

Materialöverföringsavtal (MTA) där signerande parter inte har ändrats, t.ex. signerade av ansvarig biobank och sponsor, behöver inte uppdateras.

Om en ansökan om väsentlig ändring görs av en klinisk prövning som är överförd till CTIS och om ändringen berör tidigare godkänt biobanksavtal (exempelvis förändringar i studiedesignen som påverkar information i biobanksavtalet, byte av sponsor, byte av prövare, tillägg av site, fler prov eller nya provtyper*) behöver en ändringsansökan av biobankavtalet skickas till RBCs gemensamma kontaktväg vid kliniska prövningar (kliniskaprovningar@biobanksverige.se). Notera att en kopia av det tidigare godkända och signerade biobanksavtalet ska biläggas ändringsansökan (detta för att snabba på och underlätta handläggningen).

Ändringsansökan till biobank görs på blankett T1 och/eller T1a om den initiala ansökan gjorts på T1/T1a och på T1.1 om den initiala ansökan gjorts på T1.1.

* Notera att det kan finnas andra väsentliga ändringar som berör godkänt biobanksavtal. Det kan också finnas ändringar som kan räknas som icke väsentliga ändringar för den kliniska prövningen men som måste rapporteras in till RBC t.ex. ökat antal försökspersoner i Sverige och förlängd tidsperiod för den kliniska prövningen i Sverige.

Då biobanksprov ingår

I de fall den kliniska prövningen av läkemedel omfattar nyinsamlade biobanksprov behöver det alltid stå klart vem som ska vara ansvarig biobankshuvudman. Om sponsor inte har en egen biobank och önskar använda regionens biobank rekommenderas att prov inrättas i en ansvarig biobank även om provinsamlingen sker i flera regioner. Sponsor är ansvarig att tidigt i processen kontakta en biobank i någon av de ingående regionerna med förfrågan om möjlighet att ta ansvar för provsamlingen. Oavsett om ansvarig biobank tillhör en region eller inte är sponsor ansvarig att se till att dokument T7a fylls i och signeras av berörd biobanksansvarig. T7a används sedan för att meddela regioner där nyinsamlade biobanksprov tas att de inte ska vara ansvarig biobank för dessa prov, utan att de ska inrättas hos en annan huvudmans biobank. Biobanksansvarig hos ansvarig biobank är ansvarig att skicka T7a till biobankerna i varje berörd region innan provinsamling påbörjas. Om prov ska inrättas i den regionens biobank där de insamlats behöver inte T7a användas.

Biobanksansökan krävs för de studier där nytagna prov ska inrättas i och/eller befintliga prov utlämnas ifrån, kvarstår i eller inrättas i en regional biobank. Biobanksansökan skickas då in till Regionalt biobankscentrum (RBC) samma dag som del II av ansökan skickas in via CTIS.

Processen med biobanksansökan påskyndas när den bedöms av RBC innan beslut om klinisk prövning. Eventuella kompletteringar i biobanksansökan kan åtgärdas under pågående tillståndsprocess i CTIS och upprättande av avtal kan genomföras snabbare. Läs mer om ansökningsprocessen för tillgång till prov nedan under rubriken – ”Process för biobanksansökan vid klinisk läkemedelsprövning”.

Process för biobanksansökan vid klinisk läkemedelsprövning

Inför biobanksansökan – regional biobank

 1. Kontakta RBC tidigt i processen, gärna redan i planeringen av studien, för rådgivning gällande biobanksansökan på: kliniskaprovningar@biobanksverige.se
 2. a) Ansvarig biobank tillhör en region – Fyll i biobanksblanketten T1.1. Om ansökan innehåller befintliga prov så ska även blanketten L1a och/eller L1b fyllas i. 
  b) Ansvarig biobank tillhör inte en region – Nyinsamlade prov kan inrättas direkt i den ansvariga biobanken och ingen biobanksansökan behöver skickas till RBC. Om befintliga prov behöver utlämnas från en regions biobank behöver blanketten L1a och/eller L1b fyllas i.
 3. Skicka in osignerad biobanksansökan till: kliniskaprovningar@biobanksverige.se samtidigt som ansökan om klinisk prövning av läkemedel registreras i CTIS.

Alla blanketter finns på Biobank Sveriges dokument-sida under rubriken ”Forskning – Mallar för kliniska prövningar”.

  Bedömning av biobanksansökan

  1. RBC validerar och bedömer biobanksansökan. Om biobanksansökan omfattar befintliga patologi/cytologiprov kommer även patolog göra rimlighetsbedömning.

  Observera: RBC kommunicerar endast gällande biobanksansökan direkt med sponsor, all kommunikation gällande ansökan om klinisk prövning ska ske genom CTIS.

  Om komplettering behövs på ansökan om klinisk prövning och/eller biobanksansökan

  1. RBC skickar till sponsor via e-post eventuell kompletteringsbegäran gällande biobanksansökan samt sista dag för svar.
  2. Sponsor skickar till RBC komplettering gällande biobanksansökan

  Slutbedömning av biobanksansökan

  1. Om befintliga prov ska utlämnas förbereder RBC utlämningsblankett (T1.2) – Dessa fylls inte i av sponsorn.
  2. Efter beslut om tillstånd för klinisk prövning skickar RBC skickar ut TY5 med slutbedömning och instruktioner samt om tillämpligt, utlämningsbilaga (T1.2) för berörda regioner till sponsor som vid behov uppmanas åtgärda kvarstående invändningar.

  Godkännande av biobanksansökan

  Efter beslut om godkännande av den kliniska prövningen från CTIS ska sponsor skicka in samtliga undertecknade biobanksansökningar till beslutande biobank enligt instruktioner på försättsbladet för beslut av behörig företrädare för biobanken. Följande gäller för granskade biobanksansökningar:

   • Sponsor rekommenderas att skicka signerad biobanksansökan till RBC/biobank så snart som möjligt efter beslut för ansökan om klinisk prövning.
   • TY5 från granskande RBC ska bifogas till biobanksansökan när den skickas för beslut till biobank.
   • Antal original av respektive ansökan som ska skickas in bestäms av antal undertecknande parter.
   • Övrig dokumentation behöver inte skickas utan har redan skickats till berörd biobank av granskande RBC
   • Om några förändringar görs i biobanksansökan efter att den granskningen är slutförd måste detta tydligt meddelas i ett separat följebrev till den ansvarige som slutgiltigt ska godkänna ansökan, vilket kommer att medföra en förlängd tid innan beslut kan fattas.
   • Observera att biobanksavtalet träder i kraft först efter att ansökan och eventuella bilagor undertecknats av sponsor samt godkänts och undertecknats av behörig företrädare för biobank.
  Kostnadsfri E-kurs om biobanksansökan enligt CTR

  Biobank Sverige erbjuder en kostnadsfri E-kurs om biobanksansökningar som du hittar på Läkemedelsakademiens webbplats. Kursen är numera uppdaterad att också inkludera processen för CTR.

  Läs mer om E-kursen

  Frågor och svar
  1. Hur hanteras biobanksansökan i tillståndsprocessen enligt CTR?
  2. När ska en biobanksansökan skickas till RBC samtidigt som ansökan i CTIS?
  3. När ska en biobanksansökan inte skickas till RBC?

  1. Hur hanteras biobanksansökan i tillståndsprocessen enligt CTR?

  • I Sverige samordnas bedömning av ansökan om klinisk prövning mellan Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten (EPM), etiktillståndet ingår i tillståndet för den kliniska prövningen.
  • Läkemedelsverket, kommer i de fall biobanksprov ska ingå in den kliniska prövningen (och om det finns skäl för det), skicka ansökan om klinisk prövning till berörd biobank för yttrande. När regionen är huvudman för berörd biobank kommer RBC att lämna yttrandet. RBCs yttrande berör biobankslagen samt i de fall prövningen omfattar befintliga prov inom klinisk patologi kommer även en rimlighetsbedömning av en patolog.

  För mer information gällande EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel se Läkemedelverkets hemsida: Kommande prövningsförordning ‌EU 536/2014 | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

  2. När ska en biobanksansökan skickas till RBC samtidigt som ansökan i CTIS?

  • En biobanksansökan ska ALLTID skickas till RBC om en regional biobank kommer vara ansvarig för biobanksprov i studien och provsamlingen inrättas där. Detta gäller för både nyinsamlade och befintliga prov. En biobanksansökan ska också ALLTID skickas till RBC om sponsorn behöver tillgång till befintliga prov som finns sparade i en regions biobank.

  3. När ska en biobanksansökan inte skickas till RBC?

  • Om prov som samlas in inte räknas som biobanksprov utan faller under undantagsregeln (prov som analyseras inom nio månader från provtagningstillfället och förstörs omedelbart efter analysen).
  • Om endast privata kliniker deltar i studien.
  • Om sponsorn har en egen biobank som ska vara ansvarig för prov och prov endast nyinsamlas (dvs. inga befintliga prov). I detta fall kan biobanksansvarig för sponsorns biobank inrätta provsamlingen.

  OBS! Du hittar fler frågor och svar på vår sida för kliniska prövningar

  Kontakta oss för frågor 

  kliniskaprovningar@biobanksverige.se