Samtycke prov i biobank

Respekt för den personliga integriteten är viktig vid både provtagning och bevarandet av prov i biobanker. Vi förklarar vilka rättigheter du har som provgivare/patient och varför nej-talonger behövs.

De flesta prov som tas i vården kastas efter att de har analyserats. I vissa fall kan däremot prov sparas i en biobank och används då framför allt för din framtida egenvård. Det kan handla om att en läkare ska kunna följa upp en cancerdiagnos genom att jämföra nya prov från dig med dina tidigare sparade prov – de som förvarats i en biobank. Ett prov som sparas i biobank innebär en möjlighet att säkerställa att du får rätt vård men också bästa möjliga vård utifrån dina individuella förutsättningar.

Läs mer om värdet av biobanker och biobanksprov

Du bestämmer själv över dina prov

Enligt biobankslagen ska du (provgivaren) i samband med att du lämnar prov som kan komma att sparas i biobank, få frågan om du samtycker till detta. Du ska också få information om hur provet kan komma att användas. I korthet säger biobankslagen följande:

  • Provgivare ska få information om och samtycka till att ett prov kan komma att sparas och för vilka/vilket ändamål
  • Om provgivaren är underårig ska en vårdnadshavare till den underårige informeras och samtycka. Har den underårige uppnått en sådan ålder och mognad att han eller hon själv kan ta ställning till frågan ska den underårige få information och själv fatta beslut om hur prov får användas
  • Vävnadsprover från foster får inte samlas in och bevaras i en biobank utan att den kvinna som bär eller har burit fostret informerats om avsikten och om det eller de ändamål för vilka biobanken får användas och därefter lämnat sitt samtycke
  • Om prov ska sparas från avliden och om samtycke inte har inhämtats, ska läkaren ge någon som stått den avlidne nära tillfälle att yttra sig i frågan
  • Samtycket ska dokumenteras i patientens journal.
  • Provgivaren kan när som helst återkalla ett tidigare givet samtycke

Läs mer om biobankslagen

Nej-talong – för dig som vill begränsa ditt samtycke

Om du vill begränsa ditt samtycke för användandet eller sparandet av ditt prov i biobank gör du det enklast genom att skicka in en underskriven ”nej-talong”. Det är ett nationellt dokument som finns att hämta vid provtagningen men som också kan laddas ner här på Biobank Sveriges webbplats.

Läs mer om Nej-talonger

Varför behöver jag skicka in en Nej-talong?

Nej-talongen finns av patientsäkerhetsskäl. Den är till för att biobanken som du kontaktar ska förstå exakt vad du säger nej till så att det blir rätt begränsning av användningen av ditt prov eller för att få provet kasserat (förstört). Nej-talongen är också viktigt för att säkerställa att det inte finns några oklarheter gällande vilket/vilka prov som avses.

Ovanstående information är granskad och publicerad 2022, vid frågor eller synpunkter, vänligen kontakta oss på kommunikation@biobanksverige.se

Rekommenderade sidor

Om biobanker

Vi förklarar värdet av biobanker och vad som menas med biobanker och biobanksprov.

Forskarporträtt

Ta del av forskarnas egna berättelser som alla bygger på biobankning.

Forskarguiden

Forskarguiden

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på när man forskar på biobanksprov.