SÖKSök

Provrör med blå korkar i ett ställ.

Nytt projekt kring sjukvårdsintegrerad biobankning ska stärka svensk forskning

Biobank Sverige har säkrat en ny projektfinansiering via Swelife för att kunna fortsätta utveckla den framgångsrika modellen sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB). Projektet sträcker sig till 2026 och syftar till en ökad effektivisering som ska främja medicinsk forskning och samtidigt bidra till jämlik vård och hälsa i Sverige.

Sjukvårdsintegrerad biobankning eller ”SIB” är en nationell modell för att kunna samla in, hantera och bevara prov för forskning via vårdens befintliga rutiner för provtagning. Modellen etablerades nationellt via ett tidigare projekt som finansierats av Swelife och började införas på flera sjukhus i Sverige under 2015 med stöd av regionerna och Biobank Sverige.

Fördelen med sjukvårdsintegrerad biobankning är bland annat snabbare processer för forskare och tidsbesparingar för personal som ska hantera prov för forskningsstudier. En ytterligare vinst är att en högre och mer likvärdig provkvalité kan uppnås genom ett standardiserat arbetssätt. Modellen är unik för Sverige och utgör en viktig pusselbit för att realisera morgondagens forskning som ofta kräver stora provmängder och jämförbara prov från biobankerna.

I oktober kom det glädjande beskedet att ett nytt projekt kring sjukvårdsintegrerad biobankning kommer att finansieras med stöd av anslag från det strategiska innovationsprogrammet Swelife. Totalt rör det sig om drygt 10 miljoner kronor, något som innebär nya möjligheter att ytterligare effektivisera den nationella modellen till förmån för medicinsk forskning.

Sjukvårdsintegrerad biobankning 2.0

Trots att SIB-modellen redan används av nationella studier som SCAPIS och COPE innebär det nya Swelife-projektet en möjlighet till ytterligare förbättringar och en fortsatt utveckling av sjukvårdsintegrerad biobankning som koncept. Bland annat är målsättningen att kunna göra vissa anpassningar av den nationella modellen gällande insamling och utplock av blod- och vätskeprov för forskning.

– Det känns oerhört inspirerande att kunna utveckla modellen för sjukvårdsintegrerad biobankning. Vi har lyssnat på forskarna men också själva identifierat förbättringsområden som nu ligger till grund för projektet, säger Pernilla Karlefors, Biobank Sveriges koordinator för samordning av operativ service.

Syftet med projektet kan summeras i form av att öka harmoniseringen, kvaliteten och effektiviteten av den operativa servicen inom Biobank Sverige, för att göra det enklare och snabbare för forskare att få tillgång till prov och därmed nyttja den fulla potentialen av SIB.

–  Sjukvårdsintegrerad biobankning är i sig en framgångssaga för hela Sverige som öppnar upp nya möjligheter att samla in prov genom vårdens ordinarie verksamheter. Vår förhoppning är att detta projekt ska bidra till ännu bättre förutsättningar för forskare som vill samla in prov för sina studier, säger Sonja Eaker Fält, ordförande Biobank Sveriges beredningsgrupp.

Främjande av patientmedverkan

Ett annat viktigt mål för det nya projektet kring sjukvårdsintegrerad biobankning är att öka patienters delaktighet och inflytande inom forskning som innefattar biobanksprov. Här i ligger också att utveckla vårdens möjligheter att inkludera de patienter som vill delta i forskningsstudier. SIB som ett skalbart koncept ökar patienters möjligheter att delta på sina villkor oavsett var i landet som de bor men det finns alltid förbättringspotential.

Ett ytterligare led i detta projekt är också att öka kunskapen bland patienter genom att ta fram en utbildning för patienter om biobankning. Detta kommer att ske i tät samverkan med projektpartnern Funktionsrätt Sverige/Eupati Sverige och patientrepresentanter.

–  Den planerade utbildningen är ett viktigt initiativ där patientinvolvering tillvaratas för att förbättra både vårdflödet och forskning. Vi vet att utbildade patienter kan bidra med sin unika kompetens och erfarenhet i forskning och utveckling av studier, säger Cristin Lind, projektledare för EUPATI Sverige.

Det nya projektet kring sjukvårdsintegrerad biobankning löper över en treårsperiod och startar nu i oktober.

Se också:

Rapport: Biobanksprov för forskning – Lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige

Filmen: Sjukvårdsintegrerad biobankning

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Barntumörbanken – en resurs för forskning om barntumörer

Barncancer drabbar varje år drygt 350 barn i Sverige. Tack vare forskning och en ständig utveckling av vården överlever i dag fler än åtta av tio barn. Men, det finns…

Läs mer

Biobank Sverige lanserar särskilda blanketter för ändringsansökningar

Sedan biobankslagen (2023:38) trädde i kraft den 1 juli 2023 har en stor andel av de förfrågningar som cirkulerat gällt ändringar som avser pågående aktiva biobanksavtal. Biobank Sverige har identifierat…

Läs mer

Nordic Biobank Conference

I september är det dags för Nordic Biobank Conference 2024 som den här gången är del av konferensen Nordic Conference on Future Health. Årets konferens samlar biobankspersonal och forskare i…

Läs mer