SÖKSök

Ny rutin tillgängliggör 1,5 miljoner covid-19-prov för forskning

Biobank Sverige öppnar nu upp en nationell samling av covid-19-prover för att underlätta mer forskning. Tillsammans med regionerna och Nationellt Pandemicenter vid Karolinska Institutet, där proverna förvaras, har Biobank Sverige tagit fram en ny ansökningsprocess som möjliggör ny kunskap om covid-19 och smittspridningen i Sverige.

En stor mängd prov sekvenseras vid Nationellt Pandemicenter (NPC) vid Karolinska Institutet som med stöd av smittskyddslagen också förvarar många prov åt regionerna. Med tiden har mängden prov som förvaras utvecklats till en ”nationell” covid-19-provsamling. Denna provsamling är en enorm resurs för forskning och därför har Biobank Sverige tillsammans med samtliga regioner och NPC, arbetat fram en ny rutin för att forskare ska kunna ansöka om prov. Totalt handlar det om över 1,5 miljoner covid-19-prov förvarade vid NPC som samlats in från hela Sverige under pandemins förlopp.

– Provsamlingen erbjuder en unik möjlighet för retrospektiv analys av smittspridningsförloppet och andra relaterade frågor, som det inte fanns möjlighet eller resurser att utföra under pandemins intensiva faser, säger Jessica Alm, docent, enhetschef för NPC vid Karolinska Institutet.

Ny gemensam nationell ansökningsprocess

För att tillgängliggöra provsamlingen på ett effektivt sätt, har en gemensam nationell ansökningsprocess (figur 1) tagits fram för forskare som önskar tillgång till prov. Processen är gemensam för hela Sverige, oavsett vilken region som proven kommer ifrån.

En ny ansökningsblankett har skapats specifikt för covid-19-provsamlingen vid NPC. Biobank Sverige har dessutom utsett två regionala biobankscentrum (RBC) som ska ansvara för koordineringen av den gemensamma nationella ansökningsprocessen; RBC Syd och RBC Mellansverige. Detta ska bidra till en enklare hantering kring inkomna ansökningar, där de koordinerande RBC hanterar övergripande samordning och regulatorisk granskning av inkomna ansökningar enligt biobankslagen.

För den vetenskapliga och forskningsmässiga utvärderingen av ansökningar har en extern expertgrupp tillsatts, med bland annat representanter från Föreningen för klinisk mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten och Svenska infektionsläkarföreningen. Varje region har däremot alltid det juridiska ansvaret för sina prov och kommer vid varje ansökan att besluta om tillgång och utlämning av prov förvarade vid NPC.

– Förvaring av covid-19-prov vid NPC underlättar för forskare som vill få tillgång till prov och ökar också provkvalitén, då prov från olika regioner hanteras på samma sätt och utplock sker från samma plats. Det blir också enklare att hantera ansökningar när dessa görs genom en centraliserad process, säger Katarina Järlestedt, biobankssamordnare Region Dalarna.

Covid-portal ska synliggöra provsamlingen

I samarbete med SciLifeLab publiceras provsamlingen vid NPC digitalt i provsamlingsregistret via den svenska dataportalen för Covid-19 och pandemisk beredskap. Det blir en naturlig ingång för alla forskare som vill få en överblick av provsamlingen samt information om processen och rutiner för tillgång till prov. Sedan tidigare används dataportalen för att synliggöra flera andra covid-19-relaterade provsamlingar i Sverige och därmed är den digitala grundstrukturen redan på plats. Syftet är att stimulera och bidra till ökad forskning om covid-19, även utöver provsamlingen vid NPC.

– Vi hoppas att denna unika provsamling kommer att nyttjas av forskare inom fältet som kan leda till nya kunskaper inte enbart om covid-19, utan även vid framtida pandemier. På så sätt blir vi bättre förberedda och kan förhoppningsvis minska sjukdomsbördan och kostnaderna för samhället i stort, säger Lars Engstrand, professor, överläkare och föreståndare vid NPC vid Karolinska Institutet.

Alla ansökningar om tillgång till prov som förvaras vid NPC kräver att forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och att forskningen ska vara covid-19-relaterad.

För att ansöka om tillgång till prov, fyll i blanketten ”Ansökan om yttrande från expertgruppen avseende tillgång till provsamling med covid-19-relaterade prov förvarade vid NPC” (dokument L1h) i sin helhet.

För mer information, se följande dokument:

K10. Anvisningar och rutiner för tillgång till provsamling med covid-19-relaterade prov förvarade vid Nationellt Pandemicenter

L1h. Ansökan om yttrande från expertgruppen avseende tillgång till provsamling med covid-19-relaterade prov förvarade vid NPC

Notera att ansökan inklusive relevanta bilagor administrativt ska förhandsgranskas utifrån biobankslagens krav. Detta görs av koordinerande RBC innan det att expertgruppen lämnar sitt yttrande. Komplett underlag ska därför skickas till covid19@biobanksverige.se.

Efter det att utsedd expertgrupp lämnat sitt yttrande inhämtar koordinerande RBC beslut (dokument L1 med L1h som bilaga) av berörda företrädare för sjukvårdshuvudmannens biobank.

Denna information uppdateras löpande och går också att hitta i Biobank Sveriges digitala forskarguide

Logotyper för Biobank Sverige, Karolinska Institutet (KI) och SciLifeLab
Om Nationellt Pandemicenter vid Karolinska Institutet

Nationellt Pandemicenter (NPC) vid Karolinska Institutet etablerades i mars 2020 som ett diagnostiklaboratorium för covid-19 vid Centre for Translational Microbiome Research vid Karolinska Institutet.

Syftet var att bistå hälso- och sjukvården med storskalig analys av covid-19 genom PCR-testning. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten utförs storskalig sekvensering av SARS-CoV-2 på NPC sedan 2021 som del av den nationella övervakningen av virusets evolution, NPC har tagit emot prover från hela landet, vilket har möjliggjort den centraliserade provsamlingen.

Sedan pandemins start har NPC utfört över 650 000 PCR-tester och över 130 000 helgenomsekvenseringar. NPC har välfungerande samarbeten och logistikkedjor med Sveriges regioner, och produktiv samverkan med olika aktörer så som Biobank Sverige.