SÖKSök

Start  /  Forskning  /  Kliniska prövningar på biobanksprov  /  Medicinteknik (MDR, IVDR)

Medicinteknik (MDR, IVDR)

Från och med den 26 maj 2021 tillämpas EU-förordningen 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR) och från och med den 26 maj 2022 tillämpas EU-förordningen 2017/746 om medicinteknik för in vitro-diagnostik (IVDR). Förordningarna ersätter vissa tidigare EU-direktiv om medicintekniska produkter.

För att få bedriva en klinisk prövning eller prestandastudie av medicinteknisk produkt i Sverige krävs ett beslut om tillstånd av Läkemedelsverket (LV) eller Etikprövningsmyndigheten (EPM) beroende på vilken typ av tillståndsförfarande som ska tillämpas. I de fall prövningen omfattar humanbiologiska prov som omfattas av Biobankslag (2023:38) krävs även en godkänd biobanksansökan som beslutas av biobanksansvarig.

Med dessa förordningar kommer bedömningar av ansökningar och anmälningar om kliniska prövningar och prestandastudier att samordnas mellan Läkemedelsverket (LV), Etikprövningsmyndigheten (EPM) och Regionalt biobankscentrum (RBC). RBC lämnar yttrande till Etikprövningsmyndigheten gällande invändningar i försökspersonsinformation och informerat samtycke samt till Läkemedelsverket gällande övriga frågor för de studier där berörd biobank har givit RBC detta uppdrag.

I dagsläget har RBC uppdrag från samtliga regionala biobanker vilket betyder att RBC kommer granska dokumentation som rör biologiska prov och lämna yttranden för samtliga ansökningar/anmälningar där nytagna prov inrättas i en regional biobank och där befintliga prov utlämnas ifrån, kvarstå i eller inrättas i en regional biobank. RBC:s yttrande vägs sedan in i den kompletteringsbegäran som skickas till sponsor. Granskningen resulterar i ett nationellt beslut.

Genom denna process kan granskningar, yttrande, kompletteringar och beviljande av ansökningar och upprättande av biobanksavtal genomföras snabbare.

Du hittar också ytterligare information på Läkemedelsverkets webbplats – Medicinteknik | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Då biobanksprov ingår

Biobanksansökan

Biobanksansökan krävs för de studier där nyinsamlade prov ska inrättas i och/eller befintliga prov utlämnas ifrån eller kvarstå i en regional biobank. Biobanksansökan skickas då in till Regionalt biobankscentrum (RBC) Biobanksansökan skickas då in till RBC samma dag som ansökan/anmälan lämnas in till Läkemedelsverket.

Ett RBC granskar biobanksansökan parallellt med ansökan om klinisk prövning och sponsorn ges möjlighet att åtgärda RBCs eventuella invändningar gällande biobanksansökan under pågående tillståndsprocess vilket gör att biobanksansökan kan godkännas snabbare efter beslut om tillstånd för klinisk prövning av läkemedel.

Läs mer om ansökningsprocessen för tillgång till prov nedan under rubriken – ”Process för biobanksansökan vid klinisk prövning eller prestandastudie av medicinteknisk produkt”.

Nyinsamlade biobanksprov

Observera att vävnadsprov som tas samtidigt som vårdprov definieras oftast som “befintliga vårdprov” även om de är nytagna i samband med prövningen.

I de fall den kliniska prövningen av läkemedel omfattar nyinsamlade biobanksprov behöver det alltid stå klart vem som ska vara ansvarig biobankshuvudman.

Om sponsor inte har en egen biobank och önskar använda regionens biobank rekommenderas att prov inrättas i en ansvarig biobank även om provinsamlingen sker i flera regioner. Sponsor är ansvarig att tidigt i processen kontakta en biobank i någon av de ingående regionerna med förfrågan om att ta ansvar för provsamlingen.

Oavsett om ansvarig biobank tillhör en region eller inte är sponsor ansvarig att se till att dokument T7a fylls i och signeras av berörd biobanksansvarig. T7a används sedan för att meddela regioner där nyinsamlade biobanksprov tas att de inte ska vara ansvarig biobank för dessa prov, utan att de ska inrättas hos en annan huvudmans biobank.

Biobanksansvarig hos ansvarig biobank är ansvarig att skicka T7a till biobankerna i varje berörd region innan provinsamling påbörjas. Om prov enbart ska inrättas i den regionens biobank där de insamlats behöver inte T7a användas.

Befintliga biobanksprov

Om biobanksansökan omfattar befintliga patologi/cytologiprov ska de lokala patologiverksamheterna kontaktas för att stämma av förhållandena i aktuell prövning/studie och om de har några invändningar mot studien. Kontaktuppgifter hittas på Biobank Sveriges tjänstekarta under rubriken ”Studiekoordinatorer patologi”. Ofta är det en fördel att den lokala prövaren tar kontakt med patologiverksamheten i sin region då denna känner till de lokala förhållandena i studien.

Parallellt med ansökan om klinisk prövning/prestandastudie kommer en patolog göra en nationell rimlighetsbedömning. Sponsorn ges möjlighet att åtgärda eventuella invändningar ifrån patolog under pågående tillståndsprocess vilket gör att biobanksansökan kan godkännas snabbare efter beslut om tillstånd för klinisk prövning/prestandastudie.

I rimlighetsbedömningen bedöms om:

 • önskad mängd material är rimlig i förhållande till de analyser som ska genomföras
 • valet av material är lämpligt för de analyser som ska göras
 • den totala mängden material inte överstiger de nationella bedömningskriterierna som tagits fram i samarbete med Svensk Förening för patologi (SvFP): Från biopsier (små material) som finns arkiverat i en vårdprovsamling bedöms maximalt 40µm totalt rimligt att fördela på samtliga analyser, förutsatt att materialet är tillräckligt. Från operationsmaterial (större material) som finns arkiverat i en vårdprovsamling bedöms maximalt 3–5 snitt (4µm) per analys (max 2 snitt per IHC markör/analys (ett back-up snitt per markör)) och 30µm för DNA-extraktion som rimligt.

Observera att mängden material i kriterierna inte på något sätt kan garanteras. Gällande biopsier finns sällan denna mängd ens kvar i en befintlig kloss efter att snitt är tagna för vård och diagnostik.

Om materialet är möjligt att få tillgång till i aktuella regioner bedöms alltid av berörd biobank. Biobanksansökan godkänns av biobanksansvarig efter tillstånd för klinisk prövning eller prestandastudie och efter tillstyrkande av berörd provsamlingsansvarig. Efterfrågat material kan endast utlämnas under förutsägning att tillräckligt mycket material avseende typ och mängd kvarlämnas i vårdprovsamlingen för patientens eventuella framtida vård, diagnostik och behandling.

För mer information, se bedömningsunderlag TY4. Yttrande rimlighetsbedömning.

Process för biobanksansökan vid klinisk prövning eller prestandastudie av medicinteknisk produkt

Inför biobanksansökan – regional biobank

 1. Kontakta RBC tidigt i processen, gärna redan i planeringen av studien, för rådgivning gällande biobanksansökan på: kliniskaprovningar@biobanksverige.se
  • a) Ansvarig biobank tillhör en region – Fyll i biobanksblanketten T1.1. Om ansökan innehåller befintliga prov så ska även blanketten L1a och/eller L1b fyllas i.
  • b) Ansvarig biobank tillhör inte en region – Nyinsamlade prov kan inrättas direkt i den ansvariga biobanken och ingen biobanksansökan behöver skickas till RBC. Om befintliga prov behöver utlämnas från en regions biobank behöver blanketten L1a och/eller L1b fyllas i.
 2. Skicka in osignerad biobanksansökan till: kliniskaprovningar@biobanksverige.se samtidigt som ansökan/anmälan lämnas till Läkemedelsverket.

Alla blanketter finns på Biobank Sveriges dokument-sida under rubriken ”Forskning – Mallar för kliniska prövningar (CTR, MDR och IVDR)”.

Bedömning av biobanksansökan

 1. RBC validerar och bedömer biobanksansökan. Om biobanksansökan omfattar befintliga patologi/cytologiprov kommer även patolog göra rimlighetsbedömning.

Observera: RBC kommunicerar endast gällande biobanksansökan direkt med sponsor, all kommunikation gällande ansökan/anmälan om klinisk prövning eller prestandastudie görs via Läkemedelsverket alternativt Etikprövningsmyndigheten.

Om komplettering behövs på biobanksansökan

 1. RBC skickar till sponsor via e-post eventuell kompletteringsbegäran gällande biobanksansökan samt sista dag för svar.
 2. Sponsor skickar till RBC komplettering gällande biobanksansökan

Slutbedömning av biobanksansökan

 1. Om befintliga prov ska utlämnas förbereder RBC utlämningsblankett (T1.2) – Dessa fylls inte i av sponsorn.
 2. Efter beslut om tillstånd för klinisk prövning/prestandastudie skickar RBC skickar ut TY5 med slutbedömning och instruktioner samt om tillämpligt, utlämningsbilaga (T1.2) för berörda regioner till sponsor som vid behov uppmanas åtgärda kvarstående invändningar.

Godkännande av biobanksansökan

Efter beslut om godkännande av den kliniska prövningen/prestandastudien ska sponsor skicka in samtliga undertecknade biobanksansökningar till beslutande biobank enligt instruktioner på försättsbladet för beslut av behörig företrädare för biobanken. Följande gäller för granskade biobanksansökningar:

 • Sponsor rekommenderas att skicka signerad biobanksansökan till RBC/biobank så snart som möjligt efter beslut för ansökan om klinisk prövning/prestandastudie.
 • TY5 från granskande RBC ska bifogas till biobanksansökan när den skickas för beslut till biobank.
 • Antal original av respektive ansökan som ska skickas in bestäms av antal undertecknande parter.
 • Övrig dokumentation behöver inte skickas utan har redan skickats till berörd biobank av granskande RBC.
 • Om några förändringar görs i biobanksansökan efter att den granskningen är slutförd måste detta tydligt meddelas i ett separat följebrev till den ansvarige som slutgiltigt ska godkänna ansökan, vilket kommer att medföra en förlängd tid innan beslut kan fattas.
 • Observera att biobanksavtalet träder i kraft först efter att ansökan och eventuella bilagor undertecknats av sponsor samt godkänts och undertecknats av behörig företrädare för biobank.
Ändringsansökningar

Om en ansökan om väsentlig ändring görs av en klinisk prövning eller prestandastudie och om ändringen berör tidigare godkänt biobanksavtal (exempelvis förändringar i studiedesignen som påverkar information i biobanksavtalet, byte av sponsor, byte av prövare, tillägg av site, fler prov eller nya provtyper*) behöver en ändringsansökan av biobankavtalet skickas till RBCs gemensamma kontaktväg för kliniska prövningar (kliniskaprovningar@biobanksverige.se).

Om det gäller ett biobanksavtal som upprättats för en klinisk prövning eller prestandastudie enligt tidigare lagstiftning innan MDR och IVDR (upprättat på blankett L1 eller N1a) ska en kopia av det tidigare godkända och signerade biobanksavtalet biläggas ändringsansökan (detta för att snabba på och underlätta handläggningen).

Ändringsansökan till biobank görs på blankett T1 och/eller T1a om den initiala ansökan gjorts på T1/T1a och på T1.1 om den initiala ansökan gjorts på T1.1.

* Notera att det kan finnas andra väsentliga ändringar som berör godkänt biobanksavtal.

Det kan också finnas ändringar som kan räknas som icke väsentliga ändringar för den kliniska prövningen eller prestandastudien men som måste rapporteras in till RBC t.ex. ökat antal försökspersoner i Sverige och förlängd provtagningsperiod i Sverige.

Ansökningar utanför MDR:s eller IVDR:s tillämpningsområde

Denna process gäller inte för klinisk prövning av en medicinteknisk produkt eller en prestandastudie av en medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik som inte faller inom MDR:s eller IVDR:s tillämpningsområde och där forskningshuvudmannen har skickat en ansökan direkt till Etikprövningsmyndigheten i deras ansökningssystem Ethix.

För ytterligare information, se Läkemedelsverkets vägledning

För dessa ansökningar ska biobanksansökan i stället skickas direkt till berörd biobank enligt beskrivning i vår forskarguide – Forskningsguiden – biobanksverige.se

Kontakta oss för frågor 

kliniskaprovningar@biobanksverige.se

Senast uppdaterad: 2024-04-04