SÖKSök

Arkiv: Publikation

Nyföddhetsscreening med PKU-prov screening, analys och biobank – en nationell angelägenhet

I den här rapporten beskriver PKU-laboratoriet vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar och Biobank Sverige nyföddhetsscreeningen med PKU-prov i Sverige, samt den unika PKU-biobanken. Rapporten är främst avsedd för regering, berörda departement och beslutsfattare med anknytning till screeningverksamheten med PKU-prov men kan med fördel även läsas av den som vill veta mer om verksamheten överlag.

Läs mer

Nyföddhetsscreening med PKU-prov screening, analys och biobank – en nationell angelägenhet – Bilaga 2

Biobank Sverige har träffat Marcus Strandepil som är ordförande för svenska PKU-föreningen och som har en son diagnostiserad med Fenylketonuri (PKU). Vi diskuterar innebörden av PKU och betydelsen av nyföddhetsscreening och PKU-provet.

Läs mer
Bild som visar PDF-dokumentet med intervjun som gjorts med PKU-föreningens ordförande.

Nyföddhetsscreening med PKU-prov screening, analys och biobank – en nationell angelägenhet – Bilaga 1

Intervju med Nathalie Fessé Ljungbäck som berättar om sin son Santiagos väg mot tillfrisknande och betydelsen av nyföddhetsscreening och PKU-provet.

Läs mer
Bild på bilagan som innehåller en intervju med Santiagos mamma.

Scientific output of 13 Swedish research projects with available blood samples and health data – A bibliometric analysis

Bibliometri-rapporten utgår från perioden 2016–2020 och summerar bland annat antal citeringar, studiedesign och antal medförfattare bland 13 svenska forskningsprojekt. Data presenteras på ett sätt som ska underlätta jämförelse med andra nationella och internationella kohorter och forskningsinfrastrukturer. Målet är att bibliometri-rapporten och dess data ska stödja framtida analyser och diskussioner.

Läs mer
Scientific output of 13 Swedish research projects with available blood samples and health data – A bibliometric analysis

Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård

Patient- och närståendesamverkan behandlas alltför ofta som ett nödvändigt ont eller en ruta som slentrianmässigt måste kryssas i, snarare än en central, värdeskapande aktivitet. I den här rapporten har vi byggt vidare på etablerade ramverk och verktygslådor och dragit nytta av gjorda erfarenheter kring samverkan mellan patienter, närstående, forskning och hälso- och sjukvård.

Läs mer
Framsida av broschyren "Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård"

Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

I denna rapport förklaras biobankernas betydelse, men också varför en nationell biobanksinfrastruktur är avgörande för Sveriges vård och forskning. 

Läs mer
Bild av rapportens framsida - Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

BIS årsrapport 2021

Årsrapport till Vetenskapsrådet som redovisar alla projekt som finansieras inom Biobank Sveriges forskningsinfrastruktur (BIS).

Läs mer
Framsida av årsrapporten för BIS 2021.

15 svenska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov eller analysresultat

Biobank Sverige har i dialog med 15 medicinska forskningsprojekt tagit fram denna digitala broschyr som syftar till att synliggöra kohorter med provsamlingar och göra det lättare för forskare att hitta potentiella samarbeten.

Läs mer
Bild på framsidan av broschyr - 15 svenska forskningsprojekt version 1.0

Biobanksprov för forskning – Lärdomar och erfarenheter från införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning

Projektrapport framtagen tillsammans med Swelife där Biobank Sverige presenterar lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige.

Läs mer
Biobanksprov för forskning – sjukvårdsintegrerad biobankning

Projektrapport: Lätt att göra rätt – Fas 1

Lätt att göra rätt (LAGR) är ett paraplyprojekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för forskning med biobanksprov genom att underlätta administrativa, operativa och kommunikativa processer samt interaktionen mellan forskare och biobanksservice.

Läs mer
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Projektrapport: Nationell samordning avseende biobankning av covid-19-relaterade prov

I början av pandemin fick Biobank Sverige återkommande frågor om hur stöd kunde ges gällande nationell samordning av biobankning för covid-19 relaterade prov. Med anledning av detta genomfördes särskilda insatser för att inventera pågående biobankning runt om i Sverige.

Läs mer
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Reflektioner från Biobank Sverige gällande vunnaerfarenheter av covid-19 och identifierade behov av tillgång till prov och data

Reflektioner från Biobank Sverige gällande vunna erfarenheter av covid-19 och identifierade behov av tillgång till prov och data.

Läs mer
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Hur kan användningen av befintliga vårdprovsamlingar i etikprövad medicinsk forskning underlättas?

Projektets primära syfte var att undersöka om värdet av prov insamlade för ändamålen vård och behandling kan utökas genom att skapa förutsättningar som underlättar användning av dessa inom etikprövad medicinsk forskning i syfte att förbättra folkhälsan.

Läs mer
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Projektrapport: Underlag för prissättning av tjänster för forskning utförda inom patologi/cytologi

Syftet med projektet var att underlätta för alla patologi/cytologi verksamheter gällande kostnadstäckning för det arbete som utförs inom ramen för olika forskningsprojekt samt att underlätta för forskare att kunna beräkna vilka kostnader de bör ta hänsyn till när de planerar och söker finansiering för sitt projekt.

Läs mer
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Nationella riktlinjer för preanalytisk hantering av vätskebaserade prov för forskning

Dessa nationella riktlinjer riktar sig till professionen inom biobanker och inom laboratorieservice vars uppdrag är att stödja forskning som omfattar insamling och hantering av vätskebaserade prov i etikprövad forskning.

Läs mer
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

PKU-biobanken – En nationell resurs för hälsa

Biobank Sverige och PKU-laboratoriet vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS) har tittat närmare på hur PKU-biobankens möjligheter till att vara en nationell resurs för hälsa kan förbättras. 

Läs mer
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp