SÖKSök

Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

Biobank Sverige är en viktig nationell infrastruktur och en grundförutsättning för god och jämlik vård, klinisk forskning och Sveriges konkurrenskraft inom life science. I en ny rapport förklaras biobankernas betydelse, men också varför en nationell biobanksinfrastruktur är avgörande för Sveriges vård och forskning.

Biobanker är med sina sparade prov en grundförutsättning för utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar men också medicinska upptäckter. Trots detta innebär dagens biobankslandskap många gånger en utmaning i form av många huvudmän, motstridig lagstiftning, komplicerade ansökningsprocesser och en generell avsaknad av nationell samordning och koordinering. Det är här Biobank Sverige kommer in. Den nationella biobanksinfrastrukturen grundar sig på en överenskommelse mellan hälso- och sjukvård, akademi samt näringsliv i samverkan med patientorganisationer. Genom denna breda samverkan skapas en samsyn och dialog som ligger till grund för så väl koordinerad informations- och kunskapsspridning som lagtolkningar vilket underlättar för både personal och forskare och i förlängningen ger bättre förutsättningar för patienter. Ett exempel på denna framgångsrika samverkan är det svenska biobanksregistret (SBR) som utvecklas och förvaltas av Biobank Sverige med stöd av regionerna och som är ett register för alla sparade biobanksprov tagna inom hälso- och sjukvården i Sverige.

En grundbult som finansieras på projektbasis

Biobank Sverige möjliggör och stödjer samordning inom biobanksområdet där infrastrukturen finansieras av regionerna, Vinnova och Vetenskapsrådet. Problemet är att centrala funktioner bekostas med tillfälliga forskningsanslag vilket i längden är ohållbart. Den nya rapporten ”Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur” syftar till att tydliggöra det kritiska behovet av att säkerställa en stabil och långsiktig finansiering av Biobank Sverige som infrastruktur och samordnande instans.

– Rapporten visar på betydelsen av Biobank Sveriges arbete och vikten av att det finns en funktion för lokal, sjukvårdregional och nationell samordning av Sveriges biobanker. Mycket av arbetet som görs är en grundförutsättning för andra satsningar exempelvis inom precisionsmedicin men det är lätt att glömma bort biobankernas betydelse, säger Sonja Eaker Fält, Ordförande Biobank Sveriges beredningsgrupp.

Läs rapporten:

Rapport – Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur