Vad gäller för etikprövning om man ska göra ny forskning på insamlade prov i Sverige som förvaras i annat land? 

Med den nya biobankslagen så får prov förvaras utomlands, men notera att prov fortfarande omfattas av svensk biobankslag. Om prov ska förvaras utomlands måste därför ansvarig mottagare vara medveten om att de blir ansvariga för att prov måste hanteras och förvaras i enlighet med svensk biobankslag.

Biobanksansvarig för den biobank som ansvarar för de prov som ska skicka ska;

1.upprätta ett avtal med mottagaren om ändamålet med tillgängliggörandet och vad som ska ske med prov efter att åtgärden (i detta fall förvarande) har utförts, och

2. ställa som villkor för tillgängliggörandet att:

a) ett prov som finns bevarat hos mottagaren ska, om den biobanksansvarige begär det, återlämnas eller omedelbart förstöras eller, om det inte är möjligt att förstöra det utan att andra prov förstörs, avidentifieras, och

b) mottagaren inte använder prov för något annat än det angivna ändamålet.

Ny forskning där svenska prov ingår måste alltid godkännas i av svensk tillståndsmyndighet, Etikprövningsmyndigheten eller Läkemedelsverket beroende på vilken typ av forskning som ska bedrivas.