SÖKSök

Kan provgivare begära att få prov återlämnade till sig t.ex. för att själv skicka till ett laboratorium eller för att kunna delta i en viss forskningsstudie?

Nej, det är inte förenligt med nuvarande biobankslag att provgivare för prov återlämnade, för att själv lämna dem vidare till annan verksamhet, för vård eller forskning. Det är heller inget som föreslås vara tillåtet i SOU 2018:4 Framtidens biobanker, slutbetänkande av utredningen om reglering av biobanker.

De ändamål som prov enligt biobankslagen inte får användas till, är otillåtna oavsett om provgivaren önskar en viss användning eller inte. Förutom att ett återlämnande av prov till provgivaren skulle kunna ge denne en möjlighet att kringgå lagens förbudsbestämmelser, finns medicinska risker förbundna med att återlämna ett prov till en enskild provgivare. Om inte tillräckligt mycket av provet finns kvar hos vårdgivaren, kan patientens framtida vård och behandling hotas.
Prov som har hanterats eller förvarats på fel sätt kan också ge missvisande resultat, vilket kan utgöra en direkt fara för patienten, om återlämnade prov senare ska användas i vård och behandling.
Det förekommer att en patient/provgivare vill att ett prov ska tas ut ur en vårdgivares biobank därför att denne vill ta med sig prov till en biobank hos en annan vårdgivare. Den andra vårdgivaren, som kan finnas i Sverige eller utomlands, kanske erbjuder en behandling eller forskningsprojekt, som patienten inte har tillgång till hos den vårdgivare där provet finns.
I dessa fall är det tillåtet för en biobank att skicka prov till den nya vårdgivaren. Överlämnandet av prov till den nya biobanken bör skötas av den tidigare vårdgivaren, inte av provgivaren själv. Därigenom kan man säkerställa dels att prov förvaras och transporteras på ett sådant sätt att dess egenskaper inte förstörs, dels att det inte av mottagaren används för andra ändamål än det avsedda.