SÖKSök

Vårmöte Patologi & Cytologi 2021

Till årets vårmöte för patologi & cytologi var Biobank Sverige inbjudna för att tala om ”Biobank – Hur främjar vi forskning?”. Under mötet belyste vi några förbättringsområden, exempelvis att underlätta för att verksamheterna kan få kostnadstäckning för forskningsservice, att få förenklade, samordnade och harmoniserade processer gällande tillståndsansökningar men också möjligheten att bygga upp ett register för att hitta bevarade prov. Vi talade också om vikten av att hitta lösningar för att korta ner tiden för administration.

Presentationen inleddes med att Sonja Eaker, ordförande beredningsgruppen Biobank Sverige, gav en övergripande bild och berättade om Biobank Sveriges uppdrag, hur vi arbetar och är organiserade samt hur vårt arbete är reglerat och finansierat. Hon informerade även om aktualiteter som arbetet med en ny biobankslag, kostnadskalkylprojektet, förenkling av mallarna och pågående harmonisering av handläggningen.

Gunilla Bergström, RBC chef sydöstra sjukvårdsregionen informerade sedan om förändringar i tillståndsförfarande för kliniska prövningar med anledning av den nya EU-förordningen. Fokus lades på hur biobanksansökan ska komma in i processen och samarbetet med patologföreningen för att skapa rutiner för generell rimlighetsbedömning av patolog när befintliga prov ingår i den kliniska prövningen.

Något annat som lyftes fram var det svenska biobanksregistret (SBR) där Hanna Fransson, produktägare, beskrev arbetet med nyutveckling och statusen idag. Hon gav även en bakgrund till projektet och betonade det värde som skapas genom ett SBR med många anslutna biobanker. Hanna visade också exempel på listvyer från systemet och beskrev inloggningsprocessen och behörighetsnivåer.

Jerker Green, nationell verksamhets/IT-strateg Biobank Sverige berättade om möjligheten till processoptimering vid uttag av prov. Han redovisade bland annat resultatet från en undersökning gällande tiden det tar att plocka fram prov för forskning då processen inte stöds av funktionalitet i nuvarande LIS. Det blev också en genomgång av identifierade funktioner som saknas, vilka problem detta medför och även förslag till lösningar för att underlätta för patologiverksamheter. Konsekvenserna för verksamheterna var också något som belystes innan Jerker avslutade med att beskriva sitt uppdrag, där han samlat in önskemål och problemformuleringar från användare, kontaktat LIS-leverantörer och efterfrågat offerter på lösningar av utvalda processer samt analyserat kostnader i relation till nytta.

Biobank Sveriges presentationer togs emot väldigt positivt och vi ser fram emot en fortsatt dialog och samverkan.