SÖKSök

Utplock av prov till SCAPIS Biobank

Just nu pågår intensivt arbete vid de biobanksfaciliteter som hanterar prov inom SCAPIS-studien. Inom delprojektet SCAPIS genetik kommer helblod från samtliga 31 100 deltagare att plockas ut och transporteras till KI Biobank, som kommer att bli SCAPIS Biobank för helblod och DNA.

DNA ska extraheras från helblod och helblodsbackup rör kommer att sparas för framtida bruk.  Alla deltagare ska analyseras med genotypning på SciLife Laboratorium i Uppsala på Illumina MD array + 25 K SNP (anpassat urval av SNP). För närvarande sker specificeringen av de extra SNP som forskarna är intresserade av. Planering av transportlogistik pågår och regulatoriskt stöd med biobanksavtal ombesörjs av Regionalt Biobankscentrum. Ansvarig forskare för SCAPIS genetik är Tove Fall vid Uppsala universitet.

Ytterligare ett projekt, SCAPIS bio, är under planering, där ansvarig forskare är Lars Lind vid Uppsala universitet. Samtliga SCAPIS deltagare ska analyseras med avseende på 11 biomarkörer i plasma. Just nu sker arbete med att hitta det laboratorium som kan utföra analyserna. Utplock av 2 alikvoter plasma/deltagare kommer att ske under våren 2021. Båda projekten koordineras av Maria Storgärds, senior projektledare Uppsala Biobank. Biobank Sverige har också initierat ett samordningsprojekt för att skapa framtida strategier för stora nationella utplock.