SÖKSök

Regeringens satsningar på biobanker i budgetpropositionen för 2018

Sverige har unika samlingar av biologiskt material i olika biobanker som tillsammans med välutvecklade persondataregister utgör en stor
potential för forskning och innovation. Regeringen föreslår därför en satsning på en nationell forskningsinfrastruktur för insamlande och bevarande
av biologiskt material från människor i biobanker.

För ändamålet biobanker och register föreslår regeringen att Vetenskapsrådets forskningsanslag anvisas en anslagsökning på 30 miljoner
kronor 2018. För 2019 beräknar regeringen att anslaget bör öka med 10 miljoner kronor och 2020 med ytterligare 10 miljoner kronor. Därmed
beräknas den totala satsningen uppgå till 50 miljoner kronor för ändamålet biobanker och register.

Ytterligare information finns på bl.a. sidorna 213 – 214 i Budgetpropositionen 2018, på sidorna 208–209 i Budgetpropositionen 2017 och på sidan 97 i
Forskningspropositionen 2017