SÖKSök

Provkvalitetsprojekt presenteras i november

En arbetsgrupp under ledning av Gunnel Tybring vid KI Biobank sammanställde under 2019 dokumentet ”Nationella riktlinjer för preanalytisk hantering av vätskebaserade prov för forskning” riktat till personal inom biobanker och laboratorieservice. Syftet är att harmonisera preanalytisk hantering av prov och därmed skapa förutsättningar för mer tillförlitliga och reproducerbara forskningsresultat.

Rapporten belyser t ex tiden från provtagning till frys som en kvalitetsindikator, att prov ska vara ”fit for purpose”, dvs provhantering beroende på vad prov ska användas till, vikten av studiespecifika instruktioner och ett IT-stöd för spårbarhet av preanalytiska faktorer. Dokumentet (Y2) finns tillgängligt på https://biobanksverige.se/wp-content/uploads/2020/05/y2-nationella-riktlinjer-for-preanalytisk-hantering-av-vatskebaserade-prov-for-forskning.pdf.

Under 2020 blev Frida Jacobson från Biobank Väst projektledare för ett provkvalitetsprojekt med ett första mål att inventera behoven hos biobankernas användare. Representanter från varje nod fungerar som ett nätverk för projektet. Möten har under hösten hållits med samtliga noder där deltagarna fritt har fått berätta om saker de upplever som förbättringsområden med avseende på användarnas behov.

Det som framkommit under dessa möten sammanfattas nu till en rapport som kommer presenteras vid ett webbinarium senare i år.