SÖKSök

Överföring av personuppgifter och humanbiologiskt material till Storbritannien efter Brexit

I och med Storbritanniens utträde ur EU är de att betrakta som ett tredje land i dataskyddsförordningens (GDPR) och brottsdatadirektivets (LED) mening. Överföring av personuppgifter till tredje land får endast ske om det är förenligt med bestämmelserna i kapitel V (artikel 44-50) i förordningen respektive kapitel V (artikel 35-40) i direktivet.

Den 28 juni 2021 fattade EU-kommissionen två beslut om adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter till Storbritannien enligt dataskyddsförordningen respektive brottsdatadirektivet. Besluten innebär att Storbritannien har en tillräckligt hög skyddsnivå och att personuppgifter får föras över dit utan något särskilt tillstånd. Biobank Sverige tolkar detta som att även humanbiologiskt material får föras över till Storbritannien utan något särskilt tillstånd.

Om prov och/eller personuppgifter ska skickas till tredje land, exempelvis Storbritannien, ska detta tydligt anges i ansökan om etikprövning och forskningspersonsinformationen.

Källa Integritetsskyddsmyndigheten: Överföring av personuppgifter till Storbritannien efter Brexit | IMY