SÖKSök

Nordic Biobank Forum 2020

Den 3-4 mars hölls den 9:e upplagan av Nordic Biobank Forum där representanter från de nordiska biobankerna träffas för runda-bordssamtal om angelägna beröringspunkter.

Detta år arrangerades mötet av Färöarnas nationella biobank och fokus låg på implementering av den nya biobanksstandarden ISO 20387. Från Sverige deltog Karolin Bergenstråhle och Malin Åsblom (Uppsala Biobank) och Lena Thunell (Linköpings Biobanksfacilitet).

Totalt deltog ett 30-tal nordbor från 12 biobanker i de givande diskussionerna. De lokala värdarna presenterade uppbyggnaden av den färöiska biobanken och det färöiska genomprojektet, FarGen, vars syfte är att skapa en plattform för genetisk forskning på färöisk befolkning.

Karolin Bergenstråhle presenterade arbetet från Biobank Sveriges arbetsgrupp ledd av Biobank Väst. Syftet med standarden är att möjliggöra för biobanker att visa kompetent hantering och förmåga att tillhandahålla biologiskt material och tillhörande data av lämplig kvalitet för forskning och utveckling.

Gruppen har arbetat med tolkning av standarden i svensk kontext och diskuterat hur man kan arbeta för att införa kvalitetssäkring vid de olika biobankerna. Centralt är att dokumentera arbetssätt och rutiner. För att arbetet med införande ska fungera, behövs tid och resurser, men även att arbetssättet kontinuerligt vidmakthålls hos all biobankspersonal.

Liv Paltiel från Folkehelse Instituttet i Oslo berättade att de sedan tidigare arbetar enligt ISO 9001 och hade arbetat med anpassningar under ett år. De räknar med att bli ackrediterade enligt ISO 20387 under 2020. En av de danska biobankerna hade tagit några första steg genom att knyta lokala kontakter som har vana från standardisering av annan närliggande verksamhet.

Sverige var de enda som hade samordnat sig med ett nätverk för att dela erfarenheter och skapa harmonisering av implementeringen av den nya standarden, vilket vi kan vara stolta över.