SÖKSök

Nationellt samordnad biobankning avseende covid-19

Biobanksverksamheterna ser ökade önskemål om att samla in prov avseende den enskilda individens vård och behandling, men även för att möjliggöra forskning om bland annat diagnosticering, behandling och vaccin. Provtagning och biobankning av prov behöver ske nu för att bygga upp ett tillräckligt underlag för forskning om hur sjukdomen framgent ska kunna hanteras och helst förhindras. Samtidigt är vårdens kapacitet att ta, hantera och biobanka prov påverkad av pandemin och vården av patienter måste alltid prioriteras. 

Inom Biobank Sverige har en nationell arbetsgrupp satts samman, med representation från samtliga samverkansregioner. Gruppens uppdrag är att bidra till nationell samordning beträffande biobankning av covid-19 relaterade prov. Syftet med arbetet är att ta fram rekommendationer som bygger på användande av befintliga infrastrukturer t.ex. sjukvårdsintegrerad biobankning och att bygga vidare på de standarder som redan används så att insamlade prov blir jämförbara. Ett mål är att underlätta så att fler regioner, inte enbart universitetsregioner, kan delta i insamlingen för att säkerställa geografisk bredd.