SÖKSök

Nationell samordnad biobankning med anledning av SARS-CoV-2 och covid-19

Covid-19, som orsakas av viruset SARS-CoV-2, resulterar i att det på regionernas sjukhus tas många prov. Detta för att undersöka om den enskilda patienten har covid-19, eller om de har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2. Förutom den direkta diagnostiken är prov tillsammans med data också en förutsättning för att utvärdera och förbättra diagnostik, behandlingar, vägleda rekommendationer och för att öka förståelsen kring hur sjukdomen framgent ska kunna hanteras och helst förhindras. Vidare behövs prov för att få kunskap om eventuella följdsjukdomar och hur de ska detekteras och behandlas. Biobanksverksamheterna ser därför ökade önskemål om att även bevara prov, både för den enskilda individens vård och behandling och för att möjliggöra metodutveckling och forskning om bl.a. diagnosticering, behandling, vaccin och följdsjukdomar. Provtagning och biobankning av prov behöver ske nu. Samtidigt är vårdens kapacitet att ta, hantera och biobanka prov påverkad av pandemin. Det blir då särskilt viktigt att undersöka hur biobankning kan ske integrerat i en redan ansträngd verksamhet.

Biobank Sverige har därför satt samman en nationell arbetsgrupp, med representation från biobanksverksamheter från samtliga samverkansregioner samt forskarkompetens. Syftet med arbetet är att ta fram rekommendationer som bygger på användande av befintliga infrastrukturer, såsom sjukvårdsintegrerad biobankning, och att bygga vidare på de standarder som redan används så att insamlade prov blir jämförbara. Ett av målen med arbetet är att underlätta så att fler regioner, inte enbart universitetsregioner, kan delta i insamlingen för att säkerställa den geografiska bredden samt att få en variation på olika typ av prov som behövs för olika frågeställningar.