SÖKSök

Implementering av sjukvårdsintegrerad biobankning i Region Jönköpings län

Under våren har de manuella rutinerna för sjukvårdsintegrerad biobankning satts i drift i Region Jönköpings län.

Antalet biobanksprov ökar i antal, vilket resulterar i ökad komplexitet vad gäller provhantering, provförvaring och spårbarhet. Regionen har ett ansvar i att erbjuda ett säkert omhändertagande av värdefulla och unika provsamlingar. Insamling och biobankning av prov sker alltid i enlighet med biobankslagen och etikprövningslagen samt med provgivarens samtycke. Biobankslagen och dess föreskrifter är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling och förvaring av prov. Vidare reglerar lagen hur humanbiologiskt material får användas för vård och behandling, kvalitetssäkring, utveckling, utbildning och forskning.

Ett nationellt arbete pågår kring implementering av rutiner för insamling och hantering av vätskebaserade forskningsprov. Hantering av prov stödjer sig på befintliga strukturer inom rutinsjukvården och leder således till nyttjande av högkvalitativ infrastruktur, standardiserad provhantering och säkerställd spårbarhet (sjukvårdsintegrerad biobankning). Forskningsprov upprätterhåller därmed samma höga kvalitet som prov insamlade inom rutinsjukvården. Inom Region Jönköpings län har i dagarna de manuella rutinerna för sjukvårdsintegrerad biobankning satts i drift. Vidare står även en biobanksrobot på plats. De automatiserade rutinerna räknas vara i drift innan sommaren.