SÖKSök

Förvaltningslagens regler om försenad handläggning

Biobank Sverige har gjort bedömningen att förvaltningslagens regler om försenad handläggning är tillämpliga vid ansökan om uttag från en biobank. Reglerna i förvaltningslagen består av två delar. Det första är en upplysningsskyldighet och den andra delen en processuell möjlighet för den sökande att överklaga långsam handläggning.

Upplysningsskyldigheten gällande förseningar innebär, att regionen är skyldig att bedöma om ett ärende kommer att bli väsentligt försenat. Med väsentligt försenat menas att regionen bedömer att ärendet tar längre tid än normalt. I så fall ska den som ansökt informeras om förseningen.

Det kan noteras att överenskommen rekommenderad handläggningstid gällande ansökningar om tillgång till prov som inkluderar befintliga prov är max 30 arbetsdagar. I de fall en biobanksansökan gäller enbart nyinsamlade prov är rekommenderad handläggningstid max 10 arbetsdagar. Handläggningstid avser den administrativa granskningen från komplett inkommen biobanksansökan fram till dess att den är godkänd.

Den andra regeln i förvaltningslagen innebär, att den som initierat ärendet, den sökande, kan, efter sex månader, begära att få ett beslut i utlämnandefrågan. Om regionen inte kan ge ett beslut i sak, det vill säga bevilja ansökan eller avslå den, så kan den som begärt uttaget vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hos IVO prövas frågan om dröjsmålet är acceptabelt eller inte. Ett acceptabelt dröjsmål är då den sökande medverkat till förseningen genom att, exempelvis, inte svara på förfrågningar från regionen. Ett oacceptabelt dröjsmål är om det är regionen som skapat förseningen genom exempelvis bristande rutiner eller resursbrist. Om IVO bedömer dröjsmålet som oacceptabelt så kommer inspektionen att förelägga regionen att ge ett beslut i sak inom viss tid. Det kan därför vara lämpligt att vid behov se över handläggningsrutinerna för uttag så att handläggningstiderna håller sig inom sex månader.