SÖKSök

Första omgången medel från Vetenskapsrådet fördelade för utökad biobankning av covid-19

Samordning av den biobankning som sker av prov avseende covid-19 är viktig för den enskilda patientens vård och behandling, den kvalitetssäkring som sker inom ramen för hälso- och sjukvården, men även för att möjliggöra metodutveckling och forskning. Covid-forskning är av yttersta vikt för att öka förståelsen kring hur sjukdomen ska kunna hanteras och förhindras. Vidare behövs kunskap om hur eventuella följdsjukdomar kan upptäckas, behandlas och kanske helt undvikas.

Vetenskapsrådet (VR) har tilldelat Biobank Sverige tio miljoner kronor för att finansiera utökad biobankning inom regionerna avseende covid-prov. En nationell arbetsgrupp har med gemensamma krafter arbetat för att möjliggöra en första fördelning av dessa medel.

– Vi kan med glädje informera om att 17 av 21 regioner valt att delta i den nationella satsningen. Vilket fantastiskt engagemang, säger Elisabeth Norén.

– Det är trots hård belastning inom den kliniska verksamheten på grund av pandemin, viktigt att säkra prov från den enskilda patienten, för både kommande vård och behandling men även för att möjliggöra forskning. Det känns mycket positivt med den satsning som nu gjorts av VR för att stödja detta. Planeringen som ligger är att den andra fördelningen av VR-medel till regionerna genomförs Q2 2021, fortsätter Elisabeth.

I den här första omgången har vi utgått ifrån underlagen som skickats in och fördelat cirka 4.7 miljoner kronor. Fördelningen är ytterst beslutad av föreståndaren för den VR-finansierade forskningsinfrastrukturen inom Biobank Sverige. Vi har därmed finansierat biobankning av cirka 30 000 prov. En maximal ersättning har beslutats till 450 000 kr för enskild region, med undantag Västra Götalandsregionen/Skåne (600 000 kr) och Stockholm (750 000 kr). De större regionerna (Stockholm, Västra Götalandsregionen och Skåne) har ett högre tak relaterat till den större befolkningsmängden.

Elisabeth Norén, nationell koordinator för biobanksstrategi och koordinator för samordnad utökad biobankning av covid-relaterade prov

Anna Beskow, biträdande föreståndare för den VR-finansierade forskningsinfrastrukturen inom Biobank Sverige

Om satsningen: Syftet med satsningen är att nationellt samordna utökad biobankning av covid-relaterade prov inom ramen för vård och behandling och etikgodkända forskningsprojekt. Målet är att prov med geografisk spridning och provtyper av olika slag tillgängliggörs för vård- och behandling, kvalitetssäkring, metodutveckling och forskning.