SÖKSök

Är prov som tas i vården en allmän handling?

Frågan om prov som tas i vården är en allmän handling som kan lämnas ut, exempelvis för en brottsutredning uppkommer ganska ofta.

Sophia Pagil, Biobank Sveriges jurist reder ut begreppen:

En handling är en ”framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt” (2 kap. 3§ Tryckfrihetsförordningen). En handling anses vara allmän om den förvaras hos en myndighet och anses som inkommen eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4§ Tryckfrihetsförordningen).

Prov tagna inom vården kan inte anses vara handlingar i Tryckfrihetsförordningens mening, vilket även Regeringsrätten (numera Högsta Förvaltningsdomstolen) slog fast i avgörandet RÅ 1994 not.465.

Mot bakgrund av detta är prov tagna inom vården inte att anse som allmänna handlingar som kan lämnas ut, inte heller för brottsutredningar.