SÖKSök

Vikten av biobanker lyfts i Forskningspropositionen

Regeringens forskningsproposition (prop. 2020/21:60) lämnades över till riksdagen i december 2020. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Regeringen har också i budgetpropositionen (prop. 2020/21:1) för 2021 lämnat förslag till ökade medel till forskning och innovation. Utgångspunkten för satsningarna är att forskningen ska vara av hög kvalitet och att satsningarna ska ge förutsättningar för fler forskningsmiljöer av högsta kvalitet.

Biobanker lyfts i forskningspropositionen både som en forskningsinfrastruktur och som en nödvändig basresurs för utveckling och införande av precisionsmedicin.

I begreppet forskningsinfrastruktur ingår t.ex. biobanker, men också centrala forskningsanläggningar, databaser, avancerade mätverktyg, forskningsbibliotek och storskaliga beräkningsresurser. En god tillgång till en sådan infrastruktur är nödvändig för att kunna bedriva forskning och det gäller inte minst internationellt konkurrenskraftig forskning. Vidare framhävs att forskningsinfrastrukturer ofta innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för ett enskilt lärosäte, ett institut, en myndighet eller för ett land och att det därmed har stor strategisk betydelse.

Projektet Genomic Medicine Sweden (GMS) lyfts fram som en bärande funktion för att förverkliga den nationella life science-strategins mål om att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller att införa individanpassad diagnostik och behandling i hälso- och sjukvården. Biobanker lyfts i detta sammanhang både som ett exempel på en nödvändig basresurs för GMS och som en viktig resurs i införandet av precisionsmedicin. Riksdagenfattade beslut om forskningspropositionen i april 2021.

Ta del av forskningspropositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” på regeringen.se.

Sonja Eaker Fält, ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige