SÖKSök

Utökat uppdrag till Datainspektionen

Datainspektionen blir tillsynsmyndighet för den svenska tillämningen av GDPR. Med anledning av detta och för att ytterligare förstärka skyddet för enskildas personliga integritet och möjliggöra för tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet har regeringen utökat Datainspektionens uppdrag gällande integritetsfrågor. Myndigheten får fler uppgifter och fler befogenheter, t.ex. ta emot och hantera rapporter om personuppgiftsincidenter enligt GDPR och möjligheten att utfärda sanktionsavgifter.

Myndighetens stödjande och rådgivande roll ska bli tydligare med syftet att skapa bättre förutsättningar för Sverige att införa avancerade tjänster baserade
på datahantering. Myndigheten får också i uppdrag att löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd och rapportera till regeringen om den mest aktuella och betydelsefulla utvecklingen som påverkar den personliga integriteten. Myndigheten tillförs 30 miljoner kronor extra från och med 2018 för att stärka myndighetens arbete. Förändringen kommer att genomföras stegvis. I samband med detta föreslår justitiedepartementet att Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Datainspektionen själva har föreslagit Dataskyddsmyndigheten som ett nytt namn, då de anser att det är mer ändamålsenligt.

Sonja Eaker, ordförande Beredningsgruppen för Biobank Sverige