SÖKSök

Reviderade nationella mallar för biobanksansökan

Som ett led i Biobank Sveriges kontinuerliga förbättringsarbete och förenkling av tjänster, rutiner och processer har Biobank Sveriges dokumentarbetsgrupp gjort en omfattande översyn av samtliga nationella mallar för biobanksansökan (L- och N-serien) samt de instruktionsdokument som finns som stöd vid ifyllande av ansökningar (K, M).

Uppdragets huvudsakliga mål har varit att förtydliga dokument och mallar för att förenkla ansökningsförfarandet och underlätta för alla sökande att förstå och fylla i rätt information. Förhoppningen är mer harmoniserade bedömningar av ansökningar och att de reviderade mallarna ska kunna leda till kortare handläggningstider och minskat behov av kompletteringar.

Arbetet har gjorts i samverkan med ett flertal olika arbetsgrupper inom Biobank Sverige och en utsedd referensgrupp bestående av forskarrepresentanter, vars synpunkter och önskemål ligger till grund till de reviderade mallarna.

Några av de större förändringarna som gjorts är bland annat:

 • Separata fält för nyinsamlade respektive befintliga prov
 • Tidsbegrepp och formuleringar som överensstämmer med respektive delar i ansökan om etikprövning
 • Tydligare instruktion och fler exempel på provtyper
 • Nya villkor som förtydligar dispositionsrätt respektive biobankens rätt att publicera övergripande information om provsamlingen
 • Ny signaturruta för lokal forskare med möjlighet för lokal forskare att bli provsamlingsansvarig om huvudansvarig lämnar kryssruta tom
 • Signaturrutor i ordningsföljd som speglar beslutsprocess hos biobanken
 • Förtydligad giltighetstid för beviljad ansökan (kopplat till datum angivna i ansökan om etikprövning)

Följande dokument och mallar har uppdaterats:

 • L1. Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning
 • L1a. Bilaga – Uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov patologi och cytologi
 • L1b. Bilaga – Uppgifter om befintliga biobanksprov
 • L1c.  Bilaga – Uppgifter om befintliga prov i PKU-biobanken
 • L1f.  I studien ingående regioner
 • L1g. Bilaga – Prov i studien
 • K4. Instruktion för ifyllande av blankett L1
 • N1a. Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier
 • N1b. Bilaga – Beskrivning av prov regioner och ansvariga forskare
 • N2. Ansökan om ändring av multicenteravtal
 • M3. Instruktion till ifyllande av ansökan N1a

Du hittar alla dokument och mallar under biobanksverige.se/dokument

Vid eventuella frågor eller synpunkter på dokument och mallar, kontakta info@biobanksverige.se