SÖKSök

Ökad samsyn och kvalitetssäkring vid provhantering

SS-ISO 20387:2019 är namnet på den internationella biobanksstandard som tagits fram. För att implementera standarden i de svenska biobankernas kontext formades ett nätverk med representanter från Biobank Sveriges sju noder. Nätverket har diskuterat standarden med fokus på processer för operativ hantering av biobanksprov, exempelvis insamling, lagring och distribuering. Till hjälp har gruppen haft webinarier om standarden framtagna av BBMRI-ERIC.

Ett viktigt steg i att följa standarden och kvalitetssäkra arbetet i biobanker är att regelbundet göra interna revisioner på biobanksverksamheter. Hösten 2020 togs ytterligare ett steg för ökad samsyn då noderna erbjöds en gemensam kurs i internrevision. Kursen som utformades av Sustema innehöll både egna studier, digitala föreläsningar med diskussioner och praktisk övning i internrevision. Momentet praktisk övning i internrevision gjordes först på en del av den egna verksamheten där kursledaren gav detaljerad feedback för att styra deltagarna mot bättre utförda revisioner. Därefter utfördes en internrevision på en del av en annan biobank. De deltagande biobankerna delades upp parvis och förberedde och utförde digitalt internrevisionen hos varandra. De medverkande biobankerna har kommit olika långt i implementering av standarden, men det är tydligt att det finns mycket att lära av varandra och att ett nätverk och samarbete mellan biobankerna är väldigt värdefullt.

Nätverket har nu regelbundna digitala nätverksträffar där aktuella aspekter i biobankernas verksamhet diskuteras för att stödja varandra i den fortsatta implementeringen av biobanksstandarden. Samtal förs även kring hur man i fortsättningen ska kunna hjälpas åt med interna revisioner för att stärka samsyn och kvalitet inom Biobank Sverige.

Kristina Lind, projektledare Biobank Väst och ansvarig för projektet kvalitetsledningssystem inom Biobank Sverige