SÖKSök

Förtydligande om prov som samlas in inom ramen för smittskyddslagen

Folkhälsomyndigheten har under hösten gjort ett förtydligande gällande insamling och bevarande av prov som tas i smittskyddsarbetet för covid-19.

Enligt klargörandet krävs inte ett aktivt samtycke för att spara prov i enlighet med smittskyddslagen. Det innebär att aktivt samtycke inte behöver inhämtas för att spara prov som tagits för smittskyddsändamål.

I praktiken innebär det att: 

  • Information ska ges till provgivarna. Rekommendationen är att information ska ges om vad som händer med prov, d.v.s. att provtagningen faller inom smittskyddslagen (SmL) och att positiva prov kan komma att sparas. Individers rätt till information regleras i andra lagar såsom GDPR och patientlagen.
  • Prov får inte sparas mot en individs vilja. Att samtycke inte krävs är inte detsamma som att spara prov mot en individs vilja – om prov sparas mot en individs vilja är det fråga om en tvångsåtgärd. Provgivare har därför rätt att begära att prov förstörs (destrueras/avidentifieras) eller begränsa sitt samtycke. Det finns i SmL (3 kap. 2§) regler som innebär att en person är skyldig att gå och provta sig om hen vet eller har anledning att misstänka att hen bär på en allmänfarlig sjukdom. Om personen trots uppmaningar från smittskyddsläkaren inte går för provtagning kan smittskyddsläkaren som en sista åtgärd ansöka om tvångsundersökning hos Förvaltningsrätten. Sådana prov kan troligen också bevaras utan samtycke. 
  • Om identifierbara prov ska användas för andra ändamål än smittspårning blir biobankslagen tillämplig. Det innebär exempelvis att om prov ska användas i forskning, ska det ske en ansökan om etikprövning enligt etikprövningslagen av Etikprövningsmyndigheten, som beslutar om vilket samtycke som krävs för den specifika forskningsstudien.

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att göra en översyn av smittskyddslagen och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier. Uppdraget ska delredovisas den 15 maj 2022 och slutredovisas den 1 september 2023. Du kan läsa mer om utredningens uppdrag här.