SÖKSök

Förstudie med patient- och närståendesamverkan i fokus

Under 2021 har Biobank Sverige i samverkan med ATMP Sweden, Genomic Medicine Sweden (GMS), samt representanter från patient- och närståendeorganisationer, påbörjat en gemensam förstudie med fokus på värdeskapande, öppen och hållbar samverkan på systemnivå.

Nationella infrastrukturer som Biobank Sverige möter inte sällan utmaningar i fråga om att få in det viktiga patient-, funktionsrätts- och närståendeperspektivet i verksamheten. Samtidigt uttrycker ofta patient- och närståenderepresentanterna själva behovet av att involveras på ett så tidigt stadium som möjligt. Ofta ses denna interaktion mer som ett komplement än som en nödvändig del av kärnverksamheten, vilket skapar en obalans redan från början.

Inom förstudien hoppas man gemensamt kunna formulera en samverkansmodell som är jämlik, långsiktigt hållbar och gränsöverskridande. Man utgår från ett ”tillsammans”-perspektiv från början och kommer inom projektets kärnteam att utvärdera befintliga samverkansstrukturer med syftet att identifiera de lösningar som lyckats bäst. Man kommer också lägga ett speciellt fokus på hur Biobank Sverige, ATMP Sweden och GMS långsiktigt ska kunna samverka kring denna typ av frågor. Stärkandet av patient- och närståendeperspektivet är ett särskilt prioriterat område för Biobank Sverige under 2021 och förstudien genomförs inom ramarna för den VR-finansierade forskningsinfrastrukturen.

Stärkandet av patient- och närståendeperspektivet är ett särskilt prioriterat område för Biobank Sverige under 2021 och förstudien genomförs inom ramarna för den VR-finansierade forskningsinfrastrukturen.

Anna Clareborn, projektledare för den VR-finansierade forskningsinfrastrukturen inom Biobank Sverige