SÖKSök

Biobank Sverige får 10 miljoner för samordning av covid-19-prov

Biobank Sverige har fått finansiering från Vetenskapsrådet för att nationellt samordna biobankning och tillgång till prov kopplade till covid-19. Satsningen är på 10 miljoner kronor och medlen kommer att fördelas under åren 2020 – 2021. En nationell arbetsgrupp inom Biobank Sverige finns på plats sedan en tid tillbaka.

Prov med koppling till sjukdomen covid-19 som samlas in i vården är viktiga för den enskilde patientens vård och behandling men även för kvalitetssäkring, metodutveckling och forskning. Behovet av välgrundad covid-19-forskning är stor för att öka förståelsen kring hur sjukdomen ska kunna hanteras och helst förhindras. Det behövs också kunskap om hur eventuella följdsjukdomar kan upptäckas och behandlas. 

Samtliga 21 regioner är informerade om projektet ”Nationellt samordnad biobankning av prov avseende covid-19” och kommer att ges möjlighet att delta. Syftet är att nationellt samordna utökad biobankning av covid-19 relaterade prov inom ramen för vård och behandling.

– Vi planerar att samla in prov från patienter med möjlig eller bekräftad covid-19. När patienten lämnar prov för vård och behandling får de frågan om att delta i satsningen. Om de lämnar sitt samtycke till deltagande sparas prov i en biobank inom regionen, säger Elisabeth Norén, projektkoordinator för arbetsgruppen.

Medlen från Vetenskapsrådet kommer att användas till att på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt samla in prov och skapa provsamlingar med geografisk spridning.

– Anslaget möjliggör en geografiskt spridd biobankning med provtyper av olika slag. De regioner som väljer att delta får ersättning för kostnader för prov som tagits och kommer att tas från patienter med möjlig eller bekräftad covid-19. Dessa prov kan tillgängliggöras för patientens vård samt för framtida forskning efter godkänd etikansökan, berättar Elisabeth Norén.

Den nationella arbetsgruppen har arbetat fram rekommendationer för samordningen av covid-19-prov. Flera instanser har fått möjlighet att lämna synpunkter på rekommendationen, bland annat Folkhälsomyndigheten, Svenska Infektionsläkarföreningen, Svensk Förening för Mikrobiologi och forskare.

– Det är avgörande att efterfrågad samordning sker i samråd med specialistföreningar och klinisk verksamhet, säger Anna Beskow, ordförande för arbetsgruppen.

– Tack vare ett stort engagemang och mycket arbete från personerna i arbetsgruppen är den här nationella samordningen möjlig, avslutar Anna Beskow.