Switch to english language
x
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Vad gäller för samtycke om forskningspersonen är underårig?

Forskningen får enbart utföras om forskningen har godkänts vid en etikprövning enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att forskning ska få utföras om forskningsperson har fyllt 15 år men inte 18 år och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del. I detta fall ska forskningspersonen informeras om och samtycka till forskningen på samma sätt som en myndig forskningspersonen. Detta innebär att forskningspersonen ska informeras om den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, vilka prov som kommer att tas och hur de ska användas och förvaras, metoder som kommer att användas, de följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt och forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan och få sina prover kasserade eller avidentifierade. Forskning får enbart utföras om forskningspersonen därefter samtycker till forskningen. Samtycket, som ska dokumenteras, ska vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning.
Följande villkor måste vara uppfyllda för att forskning ska få utföras om forskningspersonen är under 15 år eller inte inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del. Vårdnadshavarna ska informeras om och samtycka till forskningen. Detta innebär att vårdnadshavarna ska informeras om den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder som kommer att användas, vilka prov som kommer att tas och hur de ska användas och förvaras, de följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt och vårdnadshavarnas rätt att när som helst avbryta sitt barns medverkan och få barnets prov kasserade eller avidentifierade. Forskning får enbart utföras om vårdnadshavarna därefter samtycker till forskningen. Samtycket, som ska dokumenteras, ska vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning. Forskningspersonen själv ska dock så långt möjligt informeras om forskningen och forskningen får inte utföras om en forskningsperson som är under 15 år inser vad den innebär för hans eller hennes del och motsätter sig att den utförs. Detta även om vårdnadshavarna gett sitt samtycke.

Länkar