SÖKSök

Vad är skillnaden mellan huvudman för biobank och biobanksansvarig?

Huvudman för en biobank kan enbart vara en juridisk person med organisationsnummer i Sverige, såsom en vårdgivare, ett universitet eller högskola eller ett företag. De ansvarar för;

 • Inrätta biobank och vara dess huvudman
 • Utse biobanksansvarig och vilket eller vilka ändamål biobanken ska få användas för
 • Att det finns förutsättningar för att bedriva verksamheten i enlighet med kraven i biobankslagen
 • Den behandling av personuppgifter som utförs i samband med hanteringen av prov enligt biobankslagen
 • Att biobanken eller att en eller flera provsamlingar ska läggas ned. Avser nedläggningen hela biobanken ansvarar huvudmannen för att beslutet anmäls till IVO
 • Att på sökandens begäran ompröva biobanksansvariges beslut gällande tillgängliggörande

Biobanksansvarig är en fysisk person utsedd av huvudmannen för biobanken. De ansvarar för;

 • Beslut om att en provsamling ska inrättas samt i samband med detta besluta vilket eller vilka ändamål provsamlingen ska få användas för
 • Att verksamheten bedrivs i enlighet med kraven i biobankslagen 
 • Att tillse att prov förstörs eller avidentifieras om ett prov på grund av bestämmelser i lag eller annan författning inte längre får bevaras i en biobank
 • Att tillse att prov omedelbart förstörs vid återkallelse av ett samtycke gällande bevarandet av prov eller till all användning av detsamma.
 • Att pröva ansökningar om tillgängliggörande av prov
 • Att upprätta ett avtal med mottagaren med särskilda villkor när ett prov skickas från en biobank för att en viss åtgärd ska utföras