SÖKSök

Turordning inkomna biobanksansökningar – vad gäller?

Det finns flera situationer gällande hantering av ärenden som avser biobanksansökningar där det finns särskilda regler kring turordning som kan innebära förtur. Exempel är:

  • Akut inkludering av patient i region X i en studie som går i annan region (region Y) och som där har en godkänd biobanksansökan. För biobanskansökan i region X gäller här förtur.
  • Kliniska prövningar enligt EU-förordningarna (CTS, MDR, IVDR). I EU-förordningarna finns regler angående tidsramar. Sveriges tidsramar bestäms av Läkemedelsverket. RBC/biobanken måste följa Läkemedelsverkets tidsramar vilket gör att dessa ansökningar/yttrandena behöver hanteras inom en tidsram som möjliggör för Läkemedelsverket att svara på ansökningar.
  • Ansökningar för studier om sjukdomar som klassas som samhällsfarliga. Exempelvis så hade biobankansökningar gällande Covid-19 förtur när sjukdomen klassades som samhällsfarlig och då Etikprövningsmyndigheten hade fattat beslut om förtur.

Vid avsaknad av särskilda regler gällande turordning gäller principen att verksamheten ska ta saker i den ordning det kommer in (enligt yttranden från JO, JO 3964-2007, JO 5796-2019 mfl). Det innebär sålunda, att om det inte finns någon regel som säger annat, så ska inkomna biobanksanasökningar hanteras i den ordning de inkommer.