SÖKSök

Kan annan än huvudansvarig forskare skriva under biobanksansökan?

När det gäller ansökan om utlämnande är det ansvarig forskare som skriver under. När det gäller ansökan om inrättande av provsamling i biobank är grundregeln att ansvarig forskare (densamma som är angiven i ansökan om etikprövning) ansöker om inrättande av provsamling i biobank och skriver under ansökan. I forskningssamarbeten kan det dock vara aktuellt med flera/andra än ansvarig forskare som skriver under. I de fall ansvarig forskare inte finns hos huvudmannen för biobanken och saknar behörighet att få teckna avtal med extern part ska behörig företrädare för ansvarig forskningshuvudman och ansvarig forskare skriva under ansökan. Om en lokal forskare hos en deltagande forskningshuvudman ska vara ansvarig för prov som inrättas i en biobank, ska ansvarig forskare meddela (företrädesvis via arbets-mejl) biobanken där prov ska inrättas, att en lokal forskare hos den deltagande forskningshuvudman ska inrätta provsamlingen. Behörig företrädare för deltagande forskningshuvudman där lokal forskare arbetar och den lokala forskaren och ansvarig forskare ska skriva under. För mer information om underskrifter se dokument K4 samt K4b.