SÖKSök

Vad behöver man tänka på om utlämnade prov utlämnas igen?

Det finns inte något hinder i lagen att utlämna prov i flera led.

Om prov redan är insamlade avgörs om det är möjligt utifrån vad som ryms inom befintligt etikgodkännande, inhämtat samtycke och biobanksavtal. Här måste man titta på varje enskilt fall för att göra bedömningen. Spårbarheten måste alltid garanteras så provgivare kan återta samtycke om så önskas.

Utlämnande av ett prov får endast ske till en mottagare i Sverige efter begäran av mottagaren. Prov som utlämnas från en biobank upphör att vara en del av den biobanken. Prov ingår efter utlämnandet i provsamling i en nyinrättad eller befintlig biobank hos den mottagande biobankshuvudmannen.

För att utlämna prov behövs:

  • Godkänd biobanksansökan om utlämnande av prov till biobank där prov finns 
  • Att prov inrättas i provsamling i den mottagande biobanken efter beslut av biobanksansvarig för denna
  • Om det finns giltiga MTA behöver dessa ses över/uppdateras
  • Att spårbarhet tillgodoses
  • En bedömning av forskningshuvudmannen om det behövs en ansökan om ändring till EPM. Viktigt att forskaren ansvar för att kontrollera att uppgifter i FPI är korrekta och vid behov uppdatera FPI