Hur regleras forskarens dispositionsrätt till en provsamling under studien?

Genom att skriva en överenskommelse/avtal med biobanksansvarig. Om en region är huvudman för biobanken används ansökningsblankett L1, del I. Genom blankett L1, del I definieras tillgången i tid, grad och delmängd av prov.

En förutsättning för att bevilja ansökan är ett etikgodkännande.

Vanligen beviljas forskaren tillgång till provsamlingen under den studieperiod som angetts i etikansökan gällande Förväntat startdatum för projektet samt Förväntat slutdatum för projektet (5.1 och 5.2 i etikansökan), samt Hur länge ska det biologiska materialet vara tillgängligt för projektet (14.1.4 om det är nyinsamlade prov och 14.2.10 om det är befintliga prov). Det är viktigt att samma tidsperiod anges i biobanksansökan som i godkänd etikansökan.

Den tid en forskare som längst kan få samrådsrätt till provsamlingen är det datum forskaren angett i etikansökan gällande Hur länge ska det biologiska materialet vara tillgängligt efter att projektet är avslutat (14.1.7 om det är nyinsamlade prov och 14.2.12 om det är befintliga prov).

Notera att prov som bevaras enligt 14.1.7/14.2.12 är tillgängligt efter studien för framtida forskning. Bevarandet av prov sker inom ramen för etikgodkännandet och befintligt biobanksavtal/överenskommelse. När det blir aktuellt att använda prov i ny studie krävs nytt etikgodkännande och nytt biobanksavtal/överenskommelse.