För vilka ändamål får ett prov från en biobank användas?

Enligt den nya lagen får prov från en biobank användas för följande ändamål:

  1. vård, behandling eller andra medicinska ändamål i vårdgivarens verksamhet,
  2. forskning
  3. produktframställning eller
  4. utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom ramen för något av de ändamål som anges i 1–3) samt för att utreda skador enligt patientskadelagen (1996:799).
    Ett prov ur en biobank får också, under vissa specifika förutsättningar, användas för att identifiera personer som har avlidit. Detta efter begäran från Rättsmedicinalverket eller Polismyndigheten och omfattar enbart prov som samlats in eller bevaras för vård eller behandling, och om det finns särskilda skäl.