SÖKSök

Kräver behandling av personuppgifter alltid ett informerat samtycke?

Nej, inte enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6:

”Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt: a. Den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. […] e. behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning”.