SÖKSök

Vilka bestämmelser finns angående att skicka farligt eller smittat material?

Bestämmelserna nedan om farligt gods utgår från godsets farliga egenskaper. Om biologiska material omfattas eller inte beror därför på vilka farliga egenskaper som materialet har.

När man ska skicka humanbiologiska prov för kemiska eller mikrobiologisk analys inom Sverige eller utomlands finns det nationella och internationella bestämmelser att ta hänsyn till, både för vad man får lov att skicka samt hur försändelsen ska packas och märkas med korrekta etiketter.

Lagen och förordningen om transport av farligt gods är gemensam och gäller för samtliga transportslag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och järnväg, och Transportstyrelsen ansvarar för föreskrifterna avseende sjö- och lufttransporter. Vidare skall alla huvudmän som transporterar farligt gods eller som lämnar farligt gods till transportör ha en Säkerhetsrådgivare. För information om gällande lagar och regler se https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/transport-av-farligt-gods/

För information om transport av prover som rör Covid-19 se https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/farligt-gods-och-paverkan-av-coronaviruset/

Notera att för transport av biologiskt material för transplantation eller transfusion kan särskilda regler gälla.

Inom Sverige – packa rätt:
Inför en provförsändelse inom Sverige rekommenderas den praktiska handledning som Smittskyddsinstitutet har tagit fram för transport av prov som heter ”Packa provet rätt”: https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/laboratorieanalys/information-for-bestallare/packa-provet-ratt.pdf

Utomlands – Säkerhetsrådgivare:
För alla andra frågor i relation till att skicka prov samt när prov ska transporteras utomlands ska man alltid ta kontakt med Säkerhetsrådgivaren hos sin huvudman.