SÖKSök

Att tänka på vid inskanning av bild på vävnadsprov

Viss data, så som personuppgifter, omfattas av dataskyddsförordningen, GDPR. För att dataskyddsförordningen ska vara tillämplig på personuppgifter efter inskanning krävs att de personer vars vävnadsprov blivit inskannade direkt eller indirekt kan identifieras via den inskannade bilden. När det gäller inskannade vävnadsprov kan dessa oftast inte direkt härledas till en fysisk person, under förutsättning att provnumret (LID nr eller ”PAD” nr) inte finns med som synbar information i bilden eller läsbar i datafilen. LID nr kan hänföras till en fysisk person exempelvis genom journaluppgifter. Personuppgifter kan även vara bildfynd eller komplementär data som är så pass unik att de direkt kan kopplas till en person, ett observandum kan vara sällsynta diagnoser och fynd relaterat till en händelse. I och med att dessa uppgifter rör personens hälsa är uppgifterna dessutom att anse som känsliga personuppgifter. Ska personuppgifter hanteras måste regelverket i dataskyddsförordningen följas. En kontakt bör tas med dataskyddsansvariga, till exempel Dataskyddsombudet, inom den verksamhet som ansvarar för datauttag och upprättande av databas. Utföraren av skanning måste vara införstådd i hur bilden ska skannas in och vilken data som ska anonymiseras om så är fallet.
När det gäller inskannade bilder som tagits för diagnostik inom vården kan dessa även utgöra delar i en patientjournal om bilderna ingår direkt eller indirekt i patologirapporten, PAD svaret.
Ska bilderna användas i forskningssyfte krävs ett etikgodkännande och en beskrivning av datauttaget och syftet. Godkännandet bör innehålla uppgift om hur utsökning av uppgifterna ska genomföras. I etikansökan ska tydligt framgå hur utsökningen ska ske och vilka uppgifter som det önskas tillgång till. Du som forskare och ytterst forskningshuvudmannen ansvarar för att regelverken uppfylls.

Tänk på att:
Distribution av dessa bildfiler får endast ske till andra forskare som omfattas av forskningshuvudmannens etikansökan. Om ändamålet ändras behövs en ny etikansökan för detta.
En inskannad bild som tillgängliggörs för forskning från laboratoriet där skanningen skett kan innehålla personuppgifter som en direkt synlig del i bilden t.ex. LID numret på etiketten, men informationen kan också ligga inbäddad i bildfilen antingen som text eller metadatainnehåll. Den informationen kan behövas att anonymiseras/avidentifieras eller pseudonymiseras, beroende på dataanvändandet och syftet. Fråga ditt dataskyddsombud om riktlinjer för datauttag och vad som klassas som personuppgifter. En rekommendation är att definiera streckkod/QR kod och prov ID nummer i skrift som personuppgift då man genom dessa uppgifter kan i exempelvis LIS och cancerregister system komma åt namn och personnummer mm.
Vid tveksamhet angående hantering av bildfiler Kontakta: regionens dataskyddsombud eller bildmedia ansvariga för de regler som gäller i er region

Mer information:
https://biobanksverige.se/wp-content/uploads/k1a-principer-for-tillgang-till-biobanksprov.pdf
Nationell arbetsgrupp (NAG) digital patologi
Svensk förening för patologi, KVAST digital patologi