SÖKSök

Om en försöksperson återtar sitt samtycke i huvudstudien ska försökspersonen även tillfrågas om återtagande av samtycke i delstudier?

Det är viktigt att man vid återtagande av samtycke i huvudstudien är transparent mot försökspersonen gällande vilka delstudier försökspersonen också tackat ja till. Biobank Sverige rekommenderar att de studier som både har huvud- och delstudier inför en rutin som innebär att försökspersonen tillfrågas om återtagande av samtycke av delstudier vid återtagande av samtycke i huvudstudien.