SÖKSök

Information till provgivare och patienter med anledning av testning av sjukdomen covid-19

Sjukdomen covid-19 har inneburit att det inom regionerna tas prov för att undersöka om patienter eller provgivare har sjukdomen covid-19 eller om de har utvecklat antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 (SARS-CoV-2). De prov som tas faller inom Smittskyddslagen (SmL) och ingår i smittskyddsarbetet. Det innebär att om du lämnar ett prov som vid analys är positivt kan det komma att sparas som en del i arbetet med smittskydd. Det kan exempelvis gälla frågor om vaccingenombrott och återinsjuknande.

Du behöver inte aktivt samtycka till att prov sparas för detta ändamål. Om du inte vill att provet ska sparas eller vill begränsa användandet ska du skicka in en nej-talong till den region där du lämnat prov.

Om de prov som sparats ska användas för andra ändamål än smittskydd blir biobankslagen tillämplig. Prov kan exempelvis bli aktuella i medicinsk forskning i de fall patienten/provgivaren inte begränsat sitt samtycke för detta ändamål. Alla forskningsstudier ska först godkännas av Etikprövningsmyndigheten som beslutar om vilket samtycke som ska inhämtas. Myndigheten gör då en bedömning av studiens vetenskapliga värde i relation till eventuella risker med studien. Då bedömer myndigheten bland annat om forskningen kan ske utan att den som har lämnat prov påverkas negativt.

Du kan läsa mer om biobankslagen på 1177

Se även Flyern – Ett sparat prov kan rädda liv