Nyheter

FRÅN BIOBANK SVERIGE, APRIL 2021. #27

Expressen uppmärksammar utmaningarna med nuvarande biobankslag

I en ny artikel från Expressen lyfts problemen med nuvarande biobankslag och det faktum att många prov slängs i onödan, inte minst under rådande pandemi. Sonja Eaker, ordförande beredningsgruppen Biobank Sverige och Anna Beskow, chef Uppsala biobank har båda bidragit med viktig expertis i frågorna om biobankning.

Läs artikeln - Corona: Här slängs proverna som kan ge svaret på gåtan (expressen.se). Artikeln är tillgänglig endast för prenumeranter.

God förhoppning om förslag på en ny biobankslag 2021

Den 18 januari 2021 höll Regeringskansliet tillsammans med Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) en nationell konferens om life science-strategin för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft. Under konferensen meddelade Maja Fjaestad, statssekreterare hos socialministern, att hon ser en ny biobankslag som oerhört viktig och att resurser är avsatta på Socialdepartementet för att arbeta med detta. Hon har en mycket god förhoppning om att ett förslag på en ny biobankslag ska kunna läggas i riksdagen under 2021.
corona-5071996_1920

Reflektioner från Biobank Sverige gällande covid-19

Biobank Sverige har i en skrivelse presenterat sina reflektioner, mot bakgrund av covid-19, om det behov som finns för att tillgängliggöra prov till nytta för medborgarnas hälsa, vården, klinisk forskning och life science. Reflektionerna är skickade till Coronakommissionen, regiondirektörerna, hälso- och sjukvårdsdirektörerna, Sveriges Kommuner och Regioner samt Life Science kontoret. Reflektionerna är tillgängliga på Biobank Sveriges webbplats.

Vikten av biobanker lyfts i forskningspropositionen

Regeringens forskningsproposition (prop. 2020/21:60) lämnades över till riksdagen i december 2020. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Regeringen har också i budgetpropositionen (prop. 2020/21:1) för 2021 lämnat förslag till ökade medel till forskning och innovation. Utgångspunkten för satsningarna är att forskningen ska vara av hög kvalitet och att satsningarna ska ge förutsättningar för fler forskningsmiljöer av högsta kvalitet.

Biobanker lyfts i propositionen både som en forskningsinfrastruktur och som en nödvändig basresurs för utveckling och införande av precisionsmedicin.

» Läs mer
» Ta del av forskningspropositionen "Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige" (regeringen.se)
john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash

Provsamlingar publicerade i ”COVID-19 Data Portal SWEDEN” underlättar forskning om covid-19

Att tillgängliggöra provsamlingar i biobanker för forskning och dela data är en förutsättning för att påskynda forskningen om covid-19 med syfte att mildra effekterna av viruset, utveckla behandlingar och vaccin samt öka beredskapen för framtida pandemier. Biobank Sverige och SciLifeLab lanserar därför ett nationellt provsamlingsregister med information om biobanker samt provsamlingar med prov relaterade till covid-19.

» Läs mer
» Direkt till "COVID-19 Data Portal SWEDEN"
louis-reed-pwcKF7L4-no-unsplash

Provsamlingar Väst underlättar forskning på biobanksprov

Biobank Väst är en del av Biobank Sveriges nationella infrastruktur för biobanksforskning. Verksamheten är placerad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg med uppgiften att vara regional biobank för Västra Götalandsregionen.
Nu lanseras ”Provsamlingar Väst” där forskningsprovsamlingar registrerade i Biobank Väst, regional biobank för Västra Götalandsregionen, listas. I Provsamlingar Väst listas de forskningsprovsamlingar som godkänts för publicering av den som ansvarar för provsamlingen. Förhoppningen är att samlingarna av biobanksprov ska leda till fler och nya forskningssamarbeten, påskynda forskningsprocesser och underlätta för forskare att hitta provsamlingar relevanta för deras forskning.

I april 2021 finns drygt 350 provsamlingar i Provsamlingar Väst som forskare och företag över hela landet kan ha nytta av i forskningsstudier.

» Läs artikeln - "Provsamlingar Väst underlättar forskning på biobanksprov" (biobankvast.se)
» Provsamlingar Väst finns tillgängliga via Biobank Väst webbplats

Ny guide underlättar för den som vill forska på biobanksprov

Nu finns en webbaserad guide tillgänglig för alla som behöver ansöka om tillgång till prov för forskning från svenska biobanker. Guidens innehåll och utformning har skett i samarbete med representanter från universitet, regioner och Läkemedelsindustriföreningen för att möta upp de behov som finns hos de verksamheter som behöver ansöka om prov och förstå det svenska biobankslandskapet.

» Läs mer
» Se hela guiden

En andra omgång medel från Vetenskapsrådet ska fördelas för utökad biobankning

Biobank Sverige har tilldelats 10 miljoner för att finansiera utökad biobankning inom regionerna avseende covid-prov. Samordning kring biobankning av prov avseende covid-19 är av fortsatt stor betydelse för att man ska kunna bedriva och kvalitetssäkra vård och forskning på området. Nu är det dags att söka pengar i en andra omgång. En nationell arbetsgrupp kommer åter samverka kring att utvärdera inkomna underlag och en särskilt tillsatt referensgrupp bidrar också till arbetet.

» Läs mer
kvinna hos läkaren

Förstudie med patient- och närståendesamverkan i fokus

Under 2021 har Biobank Sverige i samverkan med ATMP Sweden, Genomic Medicine Sweden (GMS), samt representanter från patient- och närståendeorganisationer, påbörjat en gemensam förstudie med fokus på värdeskapande, öppen och hållbar samverkan på systemnivå. Stärkandet av patient- och närståendeperspektivet är ett särskilt prioriterat område för Biobank Sverige under 2021 och förstudien genomförs inom ramarna för den VR-finansierade forskningsinfrastrukturen.

» Läs mer

Utveckling av biobanksregistret har startat i ny regi

Under 2020 har ett omfattande arbete pågått för att flytta utveckling, drift och förvaltning av regionernas gemensamma IT-system över bevarade prov i det Svenska biobanksregistret (SBR), från Inera AB till en ny samverkanstruktur inom regionerna kopplat till Biobank Sverige. Under våren 2021 pågår ett arbete med att sätta upp den nya organisationen och ett nytt utvecklingsteam samt utse styrande grupperingar.

Ökad samsyn och kvalitetssäkring vid provhantering

SS-ISO 20387:2019 är namnet på den internationella biobanksstandard som tagits fram. För att implementera standarden i de svenska biobankernas kontext formades ett nätverk med representanter från Biobank Sveriges sju noder. Ett viktigt steg i att följa standarden och kvalitetssäkra arbetet i biobanker är att regelbundet göra interna revisioner på biobanksverksamheter. Nätverket har nu regelbundna digitala nätverksträffar där aktuella aspekter i biobankernas verksamhet diskuteras för att stödja varandra i den fortsatta implementeringen av biobanksstandarden.

» Läs mer

Notiser

Biobank Sverige på Youtube

Biobank Sverige har öppnat en Youtubekanal med syfte att samla videos om biobankning och förbättra våra möjligheter att synas externt. Redan idag finns det tre olika filmer och vi planerar att öka antalet i takt med att vi kommunicerar mer genom videomediet.
» Besök Biobank Sverige på Youtube

BBMRI-ERIC Directory

"BBMRI-ERIC Directory är världens största biobankskatalog med syfte att vara en resurs för forskare som söker efter provmaterial till sina studier. Biobank Sverige har efter godkännande av av provsamlingsansvariga under våren 2021 lagt in och uppdaterat informa­tion i detta register om några av Sveriges största kohortprovsamlingar, vilket därmed blir ett kom­plement till den befintliga listningen av kohorter på Biobank Sveriges webbplats.
» Besök BBMRI-ERIC Directory

Nyheter dokument

• K3a. Bilaga - Exempel på forskningspersonsinformation. En helt ny version av detta dokument finns nu.
• E8. Begäran om kassation av prov i forskningsstudie. Nytt dokument.
• J3. Destruktion av humana forskningsprov. Nytt dokument. Används om dokumentation vid destruktion av hel eller del av provsamling.
• K9. Regulatorisk rådgivning och checklista inför ansökan om etikprövning. Nytt internt dokument som ska vara till stöd för biobankssamordnare/handläggare för att kunna ge enhetlig rådgivning till forskare i ett tidigt skede.
• C6. Introduktion Biobankssamordnare. Ett nytt internt dokument som ska vara till hjälp för att introducera nya personer in i rollen som Biobankssamordnare.
• K4a. Blankettmatris för utlämnande av prov och data. Nytt dokument.
• L1 och N1a. Blanketterna med tillhörande bilagor har fått numrerade fält, både de svenska och de engelska. De numrerade fälten underlättar hänvisning till specifika avsnitt i blanketten vid till exempel rådgivning.
Vid frågor kontakta:
info@biobanksverige.se

Ansvarig utgivare:
Sonja Eaker, ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige (info@biobanksverige.se)
flaskor_transparent_660px
BiobankSverige-vit
linkedin twitter