SÖKSök

Patientnära studier för bättre cancerbehandlingar

Bröstcancer och malignt melanom hör till de vanligaste cancerformerna i Sverige. Drygt tusen personer dör varje år i bröstcancer. Runt 500 i malignt melanom. Genom att utföra forskningen i nära samarbete med vården kan Roger Olofsson Bagge snabbt föra in forskningsresultat i konkreta behandlingar. Samarbetet ger också extra skjuts åt forskningen, genom att behandlingarna direkt blir underlag för ny forskning

Roger Olofsson Bagge forskar på att ta fram effektivare behandlingar för just dessa två cancerformer. Han är även föreståndare för Bröstcentrum och chef för avdelningen för bröst- och melanomkirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Hjälpa immunförsvaret döda cancerceller

Roger Olofsson Bagges forskning ligger väldigt nära den kliniska verksamheten.

– Nästan alla studier vi gör är baserade på cancerbehandlingar som patienter fått. Just nu jobbar vi väldigt mycket med malignt melanom, där vi utvecklar och utvärderar olika immunologiska behandlingar.

Immunterapi handlar om att hjälpa eller modifiera immunförsvaret så att det kan döda cancerceller mer effektivt.

– Immunterapi är idag standardbehandling vid malignt melanom, men för vissa patienter med exempelvis ögonmelanom har behandlingen tyvärr fortfarande dålig effekt.

Varje studie ger direkt nytta för patienter

Mycket av Roger Olofsson Bagges arbete går ut på att göra serier av studier för att utvärdera och förbättra behandlingar. Syftet är att vara en brygga mellan den prekliniska forskningen och patienten.

Foto: Johan Wingborg

– Just nu driver vi bland annat en unik studie på just ögonmelanom. Ett slumpmässigt urval av patienter fick genomgå en operation och i samband med operationen tog vi även prov från tumörerna. Därefter har vi sekvenserat tumörerna för att se hur de ser ut genetiskt. Informationen från detta har lett till en nyligen avslutad studie, där vi kombinerat immunterapi med en epigenetisk behandling.

Epigenetiska behandlingar påverkar hur informationen i generna omsätts till produktion av olika proteiner som kan påverka förloppet. Lärdomarna från denna studie gör att de nu planerar nästa studie för samma patientgrupp.

– Så varje ny studie vi gör kommer patienter till nytta direkt.

Mer kostnadseffektiv och bättre kvalitet

Biobankerna fungerar som en fast punkt i den här kedjan och med vars hjälp det blir lättare att bedriva studier

– Det är väldigt omständligt att hantera alla prov själv. Så det är viktigt att det finns olika typer av centrala resurser. Om man som forskare vill göra en gensekvensering skickar man sina prov till de som bara håller på med det. Det blir mer kostnadseffektivt och bättre kvalitet. Det är samma sak med biobankerna. De är en nyckel för att åstadkomma den här positiva spiralen.

Roger Olofsson Bagge samarbetar huvudsakligen med Biobank Väst, som är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

En patienträttighet att få lämna prov

Han är även med och utvecklar biobankernas funktion.

– Vi jobbar med att mer systematiskt binda ihop våra svenska register med biobankerna. Kopplar vi ihop våra medicinska register med biobankerna kan vi göra fantastiska saker. Det skulle vara en unik resurs.

Han skulle också gärna se att lämnandet av prov blev mer systematiserat.

– När en patient lämnar ett prov ska det bara vara att kryssa för ”biobank” så ska provet automatiskt gå dit. De flesta patienter är väldigt intresserade av att lämna prov och jag ser det som en patienträttighet att kunna lämna prov som kan hjälpa forskningen framåt. Vi har ett ansvar att organisera detta. Det skulle behöva systematiseras över hela Sverige.