SÖKSök

Vilka prov omfattas av biobankslagen?

Biobankslagen gäller för identifierbara prov som samlas in och bevaras eller har för avsikt att bevaras i mer än nio månader efter provtagningstillfället* i biobanker och används för ändamålen

  1. vård, behandling eller andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet,
  2. forskning,
  3. produktframställning eller för
  4. utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom ramen för något av de ändamål som anges i 1–3.

Det är ändamålen för varför prov samlas in, bevaras eller används, som styr om biobankslagen blir tillämplig eller inte.

Det spelar inte någon roll var prov samlas in. Exempelvis omfattas även prov tagna utanför hälso- och sjukvården om de samlas in, bevaras eller används för nämnda ändamål enligt lagen.

Biobankslagen blir även tillämplig på prov som har samlats in för ett ändamål som inte omfattas av lagen, om och när det blir aktuellt för användning för ett av de ändamål som lagen omfattar.

* Notera: Lagen ska dock tillämpas på provet även innan nio månader om

1. avsikten är att bevara provet i mer än nio månader, eller

2. provet inte förstörs omedelbart efter att det har analyserats