Som ett led i Biobank Sveriges kontinuerliga förbättringsarbete och förenkling av tjänster, rutiner och processer har Biobank Sveriges dokumentarbetsgrupp gjort en omfattande översyn av samtliga nationella mallar för biobanksansökan (L- och N-serien) samt de instruktionsdokument som finns som stöd vid ifyllande av ansökningar (K, M).

Uppdragets huvudsakliga mål har varit att förtydliga dokument och mallar för att förenkla ansökningsförfarandet och underlätta för alla sökande att förstå och fylla i rätt information. Förhoppningen är mer harmoniserade bedömningar av ansökningar och att de reviderade mallarna ska kunna leda till kortare handläggningstider och minskat behov av kompletteringar.

Arbetet har gjorts i samverkan med ett flertal olika arbetsgrupper inom Biobank Sverige och en utsedd referensgrupp bestående av forskarrepresentanter, vars synpunkter och önskemål ligger till grund till de reviderade mallarna.

Några av de större förändringarna som gjorts är bland annat:

  • Separata fält för nyinsamlade respektive befintliga prov
  • Tidsbegrepp och formuleringar som överensstämmer med respektive delar i ansökan om etikprövning
  • Tydligare instruktion och fler exempel på provtyper
  • Nya villkor som förtydligar dispositionsrätt respektive biobankens rätt att publicera övergripande information om provsamlingen
  • Ny signaturruta för lokal forskare med möjlighet för lokal forskare att bli provsamlingsansvarig om huvudansvarig lämnar kryssruta tom
  • Signaturrutor i ordningsföljd som speglar beslutsprocess hos biobanken
  • Förtydligad giltighetstid för beviljad ansökan (kopplat till datum angivna i ansökan om etikprövning)

Följande dokument och mallar har uppdaterats:

Du hittar alla dokument och mallar under biobanksverige.se/dokument

Vid eventuella frågor eller synpunkter på dokument och mallar, kontakta info@biobanksverige.se