Till startsidan för Biobank Sverige

Provsamlingar i svenska biobanker


Vårdprovsamlingar

De största provsamlingarna i Sverige består av prov insamlade inom hälso- och sjukvården för vård, diagnostik och behandling. Prov förvaras i regionernas biobanker eller i biobank hos leverantör av laboratorietjänster med vilka regioner har ett avtal. Flest prov finns inom klinisk patologi och cytologi (90%). Följt av klinisk mikrobiologi, PKU biobanken och prov samlade inom klinisk genetik, immunologi och kemi.

Hur kan jag få tillgång till vårdprov?

För att få tillgång att forska på vårdprov behövs

  • Godkänd biobanksansökan
  • Etikgodkännande
  • Samtycke från provgivare

Se även sektion ”Biobanksansökan” för mer information eller kontakta en biobankssamordnare

Kontaktuppgifter till biobanker och biobanksamordnare

Forskningsprovsamlingar

I svenska biobanker finns flera större forskningsprovsamlingar med prov från flertal provgivare. Tillgång till proverna och tillhörande information baseras på överenskommelse mellan forskare och biobanksansvarig.

Forskaren som samlar in prover har dispositionsrätten till sin provsamling och har beslutsrätt över vad som proverna får användas. Detta innebär att biobanker inte kan utlämna prov utan ansvarig forskarens medgivande. Vid samarbetsförfrågningar skickas en förfrågan från biobanken till provsamlingsansvarig.

 

För att få information om vilka forskningsprovsamlingar som kan vara aktuella för samarbete kan man kontakta regionernas biobankssamordnare och/eller provservicekoordinatorerna vid universitetssjukhusen.

Du hittar kontaktuppgifter till biobankssamordnarna och provservicekoordinatorerna i vår Tjänstekarta

Biobank Sveriges Tjänstekarta

Kohorter

I Sverige finns flera stora provsamlingar och kohorter som helt eller delvis samlats in av specifika forskare eller forskargrupper. Dessa provsamlingar kan baseras på geografiska områden, specifika åldersgrupper och/eller sjukdomstillstånd. I vissa av provsamlingarna följs personer eller patienter över tid, vilket är av stort värde. Det möjliggör upptäckt av riskfaktorer eller sjukdomsmarkörer.

Forskningsprovsamlingarna består till stora delar av blod/plasma eller serum, men kan också innefatta RNA/DNA, urin, saliv eller vävnad. Samtycke från patienten/provgivaren inhämtas vid provtagning och för att proven ska få användas i forskning krävs även godkännande från Etikprövningsmyndigheten.

Biobank Sveriges lista över kohorter
Hur kan jag få tillgång till prov för forskning från kohorter?

Prov kan även vara tillgängliga för forskargrupper och företag som inte varit delaktiga i provinsamlingen. För att få tillgång till prov som ingår i forskningsprovsamlingar måste sökanden, utöver biobanksansökan, etikgodkännande och inhämtat samtycke även inhämta medgivande från den grupp eller kommitté som beviljar tillgång till respektive provsamling.

För att få information om vilka forskningsprovsamlingar som kan vara aktuella för samarbete kan man kontakta en biobankssamordnare eller biobankerna vid universitetssjukhusen.

Biobank Sveriges Tjänstekarta

Du kan också besöka BBMRI-ERIC Directory för mer detaljerad information om kohorter

BBMRI-ERIC Directory